Flag­ger­mus­bo­nan­za

I flok­ker på mil­lio­ner sam­ler dis­se flag­ger­mu­se­ne seg på jakt etter frukt.

Ny Vitenskap - - Miljø -

Det kan vir­ke som et enormt sprang fra vår pla­neta­ere tvil­ling som kra­sjet inn i Jor­da, til det for­un­der­li­ge sy­net av vand­ren­de flag­ger­mus, men det den­ne do­ku­men­ta­ren lyk­kes så godt med, er å vise hvor­dan alt som har skjedd på klo­den vår, hen­ger sam­men. Det­te fe­no­me­net er in­tet unn­tak.

Hvert år sam­les rundt ti mil­lio­ner flyge­hun­der seg for å krys­se Afri­ka – noe som er den størs­te mi­gra­sjo­nen av sitt slag på Jor­da. Fluk­ten en­der med at de dek­ker et are­al på 26 000 km². Må­let de­res er re­gio­nen Ka­san­ka i Zam­bia, et om­rå­de med ri­ke­li­ge meng­der frukt som dis­se patte­dy­re­ne kan fråt­se i.

Hver natt for­ta­erer dis­se flag­ger­mu­se­ne om­trent halv­par­ten av sin egen kropps­vekt i frukt, noe som til sam­men ut­gjør rundt 1000 tonn. I hver frukt fin­nes det frø, som spres med flyge­hun­de­nes av­fø­ring, slik at nye plan­ter kan gro et an­net sted.

«Klo­den vår ar­bei­der i har­mo­ni og ska­per et glo­balt øko­sys­tem»

Flag­ger­mu­se­ne mi­gre­rer til en myr­lendt skog i Ka­san­ka na­sjo­nal­park.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.