Mag­ha Pu­ja­fes­ti­va­len

Bud­dhis­ter sam­ler seg un­der full­må­nen for å fei­re Jor­das like­vekt.

Ny Vitenskap - - Miljø -

Jor­das sys­te­mer ar­bei­der i har­mo­ni og ska­per et glo­balt øko­sys­tem som er pre­sist, sam­men­hen­gen­de og, vik­tigst av alt, ba­lan­sert. Den­ne na­tur­li­ge like­vek­ten er hva Thai­lands bud­dhis­ter fei­rer år­lig.

I den tred­je måne­må­ne­den fore­tas det en masse­fei­ring av Mag­ha Pu­ja-fes­ti­va­len ved det fan­tas­tis­ke Dham­ma­kaya Ceti­ya i Pat­hum Tha­ni. Om nat­ten ba­der tem­pel­et i ly­set fra tu­sen­vis av le­ven­de lys. Fes­ti­va­len fei­rer den da­gen for 2600 år si­den da Budd­has la­ere ble over­le­vert til 1250 di­sip­ler som spon­tant sam­let seg un­der ly­set fra full­må­nen for å or­di­ne­res.

Om­kring 100 000 bud­dhis­ter sam­les ved Wat Ph­ra Dham­ma­kaya­tem­pel­et for å fei­re Mag­ha Pu­ja.var de førs­te Rock-be­set­nin­genOne Stran­ge fes­ti­va­len.fikk lov til å fil­me ikke-inn­fød­te som

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.