Hvor­dan blir ma­te­ria­ler vann- og vind­av­vi­sen­de?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Vann- og vind­av­vi­sen­de plagg la­ges ved at man leg­ger sam­men fle­re lag av uli­ke ma­te­ria­ler. Det yt­ters­te la­get er van­lig­vis et tett­vevd stoff, for ek­sem­pel ny­lon el­ler po­ly­es­ter, kom­bi­nert med en mem­bran. En mem­bran er en hin­ne el­ler bar­rie­re som lar vis­se ting slip­pe gjen­nom, men ikke and­re. I en vann­av­vi­sen­de jak­ke er den­ne hin­nen dek­ket av bit­te små hull som kal­les po­rer. De er små nok til å hind­re vann­drå­per i å tren­ge gjen­nom, men sto­re nok til å slip­pe ut svet­te og kon­dens. For at kla­er skal va­ere full­sten­dig vann­tet­te, må søm­me­ne for­seg­les med varme­ak­ti­vert teip. Kla­er som er vind­tet­te, har en an­nen type mem­bran. På sam­me måte som den vann­av­vi­sen­de mem­bra­nen blir det ofte brukt pus­ten­de po­ly­mer (en type plast) som er full av mikro­po­rer som slip­per svet­ten ut, men som ikke slip­per inn vind og regn.

Det førs­te pa­ten­tet på vann­av­vi­sen­de ma­te­ria­ler ble tatt av Char­les Macin­tosh i 1823.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.