Hvor­dan vir­ker pro­tonstråle­be­hand­ling?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Pro­tonstråle­be­hand­ling er en type stråle­be­hand­ling som bru­kes for å be­hand­le vis­se kreft­ty­per. Ak­ku­rat som and­re stråle­be­hand­lin­ger så ska­der den kreft­cel­le­ne med høyenergistrå­ling. I tra­di­sjo­nell stråle­be­hand­ling er det en ma­skin som dan­ner rønt­gen­strå­ler som pas­ser til kon­tu­re­ne av kreft­svuls­ten. Rønt­gen­strå­le­ne pas­se­rer gjen­nom krop­pen og kol­li­de­rer med kreft­cel­le­ne, men der­et­ter fort­set­ter de vi­de­re og ska­der det om­kring­lig­gen­de ve­vet. Pro­tonstråle­be­hand­lin­gen bru­ker pro­to­ner i ste­det for rønt­gen­strå­ler, og dis­se stop­per når de tref­fer må­let. Der­med re­du­se­res bi­virk­nin­ge­ne når man be­hand­ler kom­plek­se kreft­ty­per som sit­ter na­er vi­talt vev, f.eks. ved kreft i hjer­nen el­ler rygg­mar­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.