Pro­sjekt Fan­ta­si – nå hos Du­Ver­den

Ny Vitenskap - - Aktiviteter -

Den 31. au­gust åp­net Du­Ver­den i Pors­grunn dø­re­ne opp for Pro­sjekt Fan­ta­si! Equi­nor har holdt en kon­kur­ran­se der barn og ung­dom har brukt krea­ti­vi­te­ten sin til å fin­ne opp egne opp­fin­nel­ser. En jury har kå­ret de bes­te bi­dra­ge­ne i kon­kur­ran­sen «Pro­sjekt Fan­ta­si», og av vin­ner­bi­dra­ge­ne har det blitt la­get en in­ter­ak­tiv vandre­ut­stil­ling. Den­ne ut­stil­lin­gen står nå på Du­Ver­den og blir stå­en­de ut 2018. Kom inn­om og test de for­skjel­li­ge spen­nen­de in­stal­la­sjo­ne­ne og opp­fin­nel­se­ne! Be­nytt sjan­sen til å prø­ve Energi­hus­ka, CO₂-gom­ler’n, Sond­ca­ne, Prom­pi­na­to­ren og alle de and­re ny­ska­pen­de opp­fin­nel­se­ne. Hvem vet, kan­skje fin­ner du in­spi­ra­sjon til å ska­pe en helt egen opp­fin­nel­se? Mor­gen­da­gens ut­ford­rin­ger tren­ger mor­gen­da­gens hel­ter!

I til­legg til det­te kan du del­ta på vårt spen­nen­de ska­per­verk­sted, ut­fors­ke res­ten av vår gøy­ale og la­e­re­rike ut­stil­ling. Du kan også opp­da­ge li­vet i sjø­en og di­no­sau­re­nes ver­den i vår 3D-kino. Vi ses, på Du­ver­den vi­ten­sen­ter i Pors­grunn!

«Du kan også opp­da­ge li­vet

i sjø­en og di­no­sau­re­nes ver­den i vår

3D-kino» «Be­nytt sjan­sen til å prø­ve

Energi­hus­ka»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.