Ba­ser og sy­rer

Hva er for­skjel­len på sy­rer og ba­ser, og hvor­for opp­fø­rer de seg som de gjør?

Ny Vitenskap - - Innhold -

Det er vi­den kjent at si­tron sma­ker surt på grunn av syre­inn­hol­det, at jord må ha op­ti­malt pH-nivå for at plan­te­ne skal vokse bra, og at sur ned­bør kan ut­slet­te hele øko­sys­te­mer. Men hva er det som egent­lig gjør en ting sur (aci­disk) og en an­nen ting ba­sisk (al­kalisk)? Hvor­dan kan de va­ere så et­sen­de? Og hvor­for får lak­mus­pa­pir ulik far­ge når det dyp­pes i syre el­ler base?

Sy­rer og ba­ser kan de­fi­ne­res etter hvor stor konsentrasjon med hydro­ge­nio­ner de har. Van­lig­vis be­står et hydro­gen­atom av et pro­ton og et elek­tron som gir det en ba­lan­sert elek­trisk lad­ning, si­den pro­to­ner er po­si­tivt la­det og elek­tro­ner er ne­ga­tivt la­det. Tar vi bort elek­tro­net, sit­ter vi igjen med et hydro­ge­nion, el­ler ett en­kelt pro­ton. Ofte blir det kalt «H+». Io­ner er sva­ert re­ak­ti­ve, si­den de ikke har en ba­lan­sert lad­ning len­ger. De sø­ker hele ti­den etter io­ner av mot­satt lad­ning som de kan rea­ge­re med – det kan va­ere et atom el­ler et mo­le­kyl som ikke har likt an­tall elek­tro­ner og pro­to­ner.

En kraf­tig syre har en høy konsentrasjon av H+io­ner og blir de­fi­nert etter hvor godt den kla­rer å «avgi» hydro­ge­nio­ner til en opp­løs­ning. En base, også kalt al­kali, har mye la­ve­re konsentrasjon av H+io­ner og blir de­fi­nert etter hvor godt den kla­rer å «ta imot» hydro­ge­nio­ner i en opp­løs­ning. Der­med blir sy­rer som blan­des med ba­ser mind­re sure, og ba­ser som blan­des med sy­rer blir mind­re ba­sis­ke, det vil si mind­re al­kalis­ke.

Vis­se kon­sen­trer­te ba­ser kan an­gri­pe le­ven­de vev og føre til al­vor­li­ge brann­sår for­di io­ne­ne rea­ge­rer med hud­en. Pro­ses­sen der ba­ser rea­ge­rer med hud og and­re ma­te­ria­ler, er der­imot helt for­skjel­lig fra sy­rer. Det er derfor vi kal­ler noen kon­sen­trer­te sy­rer for «et­sen­de», og re­ak­ti­ve, kon­sen­trer­te ba­ser for «kaus­tis­ke».

Sy­rer og ba­ser har man­ge bruks­om­rå­der, men de kraf­tigs­te kan va­ere ska­de­li­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.