Jor­das skjold

Vårt be­skyt­ten­de mag­net­felt ge­ne­re­res dypt in­ne i pla­ne­ten.

Ny Vitenskap - - Miljø -

Et kom­pass pe­ker mot nord for­di Jor­da har et mag­net­felt. Forsk­nin­gen vi­ser at det­te ge­ne­re­res dypt in­ne i Jor­das kjer­ne, in­nen­for la­ge­ne av smel­tet me­tall som virv­ler om­kring un­der jord­skor­pen.

Tu­sen­vis av kilo­me­ter un­der føt­te­ne våre, i Jor­das sen­trum, lig­ger en fast ind­re kjer­ne om­gitt av en fly­ten­de man­tel. Den ind­re kjer­nen er en kule fast me­tall, for det mes­te jern, og etter­som jernato­mer kan over­lap­pe hver­and­re, kan de­res yt­ters­te elek­tro­ner fritt be­ve­ge seg i et «elek­tron­hav».

Den ind­re kjer­nen hol­der rundt 5430 °C og er like varm som sol­over­fla­ten. Kjer­nen er fast på grunn av det enor­me tryk­ket. Den var­mer opp den ind­re de­len av den ytre, fly­ten­de kjer­nen og ska­per kon­vek­sjons­strøm­mer når den kjø­li­ge, tet­te ma­te­ri­en syn­ker og den let­te­re ma­te­ri­en sti­ger, kjø­les ned og syn­ker igjen, i en kon­stant be­ve­gel­se. Man tror det er den­ne be­ve­gel­sen som ska­per mag­net­fel­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.