Mer­ke­li­ge smaks­kom­bi­na­sjo­ner

Noen gans­ke rare smaks­par er fak­tisk over­ras­ken­de gode, and­re er bare ekle – men hvor­for er det slik?

Ny Vitenskap - - Forskning -

Sjo­ko­la­de og salt Sal­tet hjel­per fak­tisk cel­le­ne på tun­gen til å kjen­ne sma­ken av suk­ker, så det får sjo­ko­la­den til å sma­ke enda sø­te­re.

Pea­nøtt­smør og eple Pea­nøtt­smø­ret til­fø­rer det ep­let mang­ler når det gjel­der salt og fett, mens ep­let dem­per det fyl­di­ge og klis­se­te pea­nøtt­smø­ret.

Si­trus­frukt og melk Sy­ren i si­trus­frukt får mel­ken til å skil­le seg og sprek­ke, i ho­ved­sak førs­te trinn når man skal lage ost. Ikke sa­er­lig de­li­kat.

Chili­pul­ver og frukt Stof­fet caps­ai­cin i chi­li har to ef­fek­ter; det for­ster­ker lukte­san­sen og øker i til­legg opp­fat­tel­sen av søtt.

Kaf­fe og oli­ven Gjen­nom evo­lu­sjo­nen har vi ut­vik­let oss til å as­so­si­ere bit­ter­het med gift. Derfor li­ker vi ikke en kom­bi­na­sjon av bit­re sma­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.