Lak­mus­tes­ten

Ny Vitenskap - - Forskning -

Vi kan tes­te aci­di­tet el­ler al­kali­tet i et stoff med et lak­mus­pa­pir. Lak­mus­pa­pi­ret er be­hand­let med en blan­ding av 10–15 nøy­tra­le far­ger fra lav. Far­ge­ne fun­ge­rer som in­di­ka­to­rer, og når de ut­set­tes for sy­rer (med pH un­der 7), vil pa­pi­ret bli rødt. Når far­ge­ne ut­set­tes for ba­ser med pH høy­ere enn 7, vil pa­pi­ret bli far­get blått. Når pH-ver­di­en er nøy­tral, vil far­ge­ne få pa­pi­ret til å bli lil­la.

Saft fra rød­kål kan også bru­kes til å skil­le sy­rer fra ba­ser, si­den den inne­hol­der en na­tur­lig pH-in­di­ka­tor, et enzym kalt fla­vin. Når det ut­set­tes for syre, vil fla­vi­net bli rødt, nøy­tra­le opp­løs­nin­ger gir en lil­la far­ge og ba­sis­ke opp­løs­nin­ger gir en gul­grønn far­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.