Nøy­tra­li­se­ring

Ny Vitenskap - - Forskning -

Når vi blander syre og base, får vi en nøy­tra­li­se­ren­de re­ak­sjon som dan­ner salt og van­lig­vis vann. I kraf­ti­ge sy­rer og ba­ser er nøy­tra­li­se­rin­gen et re­sul­tat av ut­veks­ling av hydro­ge­nio­ner (H+) og hydr­ok­sidio­ner (H-), som pro­du­se­rer vann. I sva­ke sy­rer og ba­ser er nøy­tra­li­se­rin­gen gans­ke en­kelt en over­fø­ring av pro­to­ner fra en syre til en base. Når det dan­nes vann med nøy­tral pH-ver­di på 7, ty­der det på at sy­ren og ba­sen er nøy­tra­li­sert, mens re­ak­sjons­pro­duk­tet salt også ofte har en nøy­tral pH-ver­di.

Nøy­tra­li­se­ring har en rek­ke prak­tis­ke bruks­om­rå­der. Si­den de fles­te plan­ter for ek­sem­pel vokser best når jor­da har en nøy­tral pH-ver­di på 7, kan sur el­ler al­kalisk jord be­hand­les med kje­mi­ka­ler som end­rer pH-ver­di­en. Er jor­da sur, til­set­tes ofte kal­sium­kar­bo­nat (kritt) el­ler kal­sium­ok­sid (ules­ket kalk). Et an­net ek­sem­pel er men­nes­kets mage som inne­hol­der salt­syre. For mye salt­syre kan gi for­døy­el­ses­pro­ble­mer, så sy­ren kan nøy­tra­li­se­res med en base, f.eks. en syre­nøy­tra­li­se­ren­de tab­lett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.