Den førs­te atom­bom­ben

Ny Vitenskap - - Historie -

16. juli 1945 end­ret ver­den seg for all­tid. I prøve­spreng­nin­gen Tri­ni­ty ble en bom­be på 20 kilo­tonn kalt «The Gadget» de­to­nert i Jor­na­da del Mu­er­to-ør­ke­nen i New Mex­i­co. Den kas­tet en enorm sopp til him­mels og gjor­de at san­den på bak­ken ble om­gjort til glass.

The Gadget var byg­get på sam­me måte som Fat Man, bom­ben som se­ne­re ble sprengt over Na­ga­sa­ki. Den inne­holdt plu­to­ni­um inn­pak­ket i spreng­stoff som skul­le tryk­kes sam­men når det ble ut­løst og kick­star­te en kjerne­fy­sisk kjede­re­ak­sjon.

In­gen viss­te hva som vil­le skje når en atom­bom­be ble sprengt, så det ble plas­sert sol­da­ter i by­ene rundt for å hjel­pe med en eva­ku­e­ring hvis alt gikk galt. Men prøve­spreng­nin­gen var en suk­sess, og mind­re enn en må­ned se­ne­re ble bom­be­ne slup­pet på or­dent­lig.

Tri­ni­tytes­ten i New Mex­i­co ska­ket by­eneover hele del­sta­ten.

Naer­bil­de av rø­re­ne som le­det uran inn i Han­ford-re­ak­to­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.