En gar­de!

Slik gjen­opp­ret­ter en gent­le­man sin ae­re gjen­nom sverd­kamp.

Ny Vitenskap - - Historie -

1 Ut­tryk­ke en for­mell ut­ford­ring

Hvis en an­nen herre­mann kom­mer med en for­na­er­mel­se mot din kone el­ler (enda ver­re) ut­ford­rer deg til du­ell, skal du skri­ve ned kla­gen i et brev og kre­ve opp­reis­ning. Der­som slyn­ge­len mot for­mod­ning skul­le nek­te, kan du kal­le ham en fei­ging.

2 Av­tal tid og sted

Velg en venn som din «se­kun­dant». Han vil møte fien­dens se­kun­dant, og de to vil prø­ve å kom­me til et kom­pro­miss. Hvis et blod­bad er uunn­gåe­lig, vil de av­ta­le tid og sted for du­el­len og gjø­re våp­ne­ne kla­re.

3 Hold deg til eti­ket­ten

Når herre­menn kjem­per, må de føl­ge Co­de Du­el­lo, el­ler «du­ell­ko­dek­sen». Den har reg­ler for ver­dig du­el­l­ad­ferd. Dis­se kan va­riere, men van­lig­vis har den ut­ford­re­de par­ten rett til å vel­ge vå­pen.

4 Gjør deg klar til kamp

Den ut­ford­re­de par­ten får vel­ge sted, men se­kun­dan­ten un­der­sø­ker om­rå­det for å se etter uri­me­li­ge for­de­ler. Du­el­lan­te­ne må også vise at de ikke ba­erer be­skyt­tel­se. Det er for­nuf­tig å ha en le­ge til ste­de.

5 Be­hold roen

Finn po­si­sjo­nen med av­talt an­tall skritt fra hver­and­re, og be­gynn du­el­len når sig­na­let er gitt. For å opp­rett­hol­de re­nom­me­et ditt må du vise mot gjen­nom hele du­el­len.

6 AEren er gjen­opp­ret­tet

Du­el­len er over når førs­te blods­drå­pe kom­mer til syne, og aeren er nå gjen­opp­ret­tet. Det er ikke all­tid den for­na­er­me­de par­ten som er­k­la­erer sei­er, og noen gan­ger er det mot­stan­de­ren som får på­fø­re ska­den i til­legg til for­na­er­mel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.