Skrive­ma­ski­nen bit for bit

Ny Vitenskap - - Historie -

Her ser du alle de­le­ne i skrive­ma­ski­nen og hvor­dan de fun­ge­rer.

Type­ar­mer Type­hodeNår en tast tryk­kes inn, be­ve­ger den type­ar­men med sam­me sym­bol i den and­re en­den, som tref­fer pa­pi­ret. Sto­re og småPå en­den av hvert type­hode sit­ter to bok­sta­ver, van­lig­vis en stor og li­ten ver­sjon av sam­me bok­stav. Hol­der man in­ne shift-tas­ten, for­and­res vin­ke­len en smu­le, slik at den sto­re bok­sta­ven tref­fer ar­ket i ste­det for den lil­le. Tas­terNår man slip­per tas­ten, er det en fja­er som gjør at type­ho­det går tilbake til ut­gangs­punk­tet. Farge­båndLike før type­ho­det tref­fer ar­ket, blir farge­bån­det løf­tet slik at det hav­ner mel­lom type­ho­det og ar­ket. VognVog­nen be­ve­ger seg et hakk til si­den hver gang en tast tryk­kes ned, slik at bok­sta­ve­ne ikke over­lap­per hver­and­re. Slut­ten på si­den Når vog­nen kom­mer til kan­ten av ar­ket, rin­ger en bjel­le for å vars­le. Da er det en spak el­ler knapp som flyt­ter si­den tilbake og opp så nes­te lin­je kan skri­ves.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.