Fem ting du bør vite om …

MA­RY AN­NING

Ny Vitenskap - - Historie -

1

Ble udø­de­lig­gjort gjen­nom sang

Ma­ry An­nings liv skal ha va­ert in­spi­ra­sjon for en sang som ble skre­vet i 1908, som had­de med tunge­gym­nas­tik­ken «she sells sea shells on the sea sho­re».

2

Hun kun­ne snak­ke fransk

An­ning var en iv­rig le­ser av ar­bei­de­ne til Ge­or­ges Cu­vier, en fram­stå­en­de, fransk pa­le­on­to­log. For å for­stå teks­te­ne hans la­er­te hun fransk helt på egen hånd.

3

To fisker er kalt opp etter hen­ne

Som en an­er­kjen­nel­se av hen­nes ar­beid er Acro­dus an­nin­giae og Be­lens­to­mus an­nin­giae kalt opp etter hen­ne. De to fiske­ar­te­ne ble fun­net av Louis Agas­siz, som be­søk­te Jur­a­kys­ten i 1834.

4 Hun ble nes­ten drept av lyn­ned­slag

En his­to­rie for­tel­ler at An­ning nes­ten døde da hun bare var 15 må­ne­der. Hun, to and­re barn og barne­vak­ten ble over­rump­let av et tor­den­va­er. Et lyn­ned­slag drep­te de tre and­re, men av en el­ler an­nen grunn over­lev­de Ma­ry An­ning.

5

Opp­da­gel­se­ne hen­nes ble malt

Geo­lo­gen Hen­ry De la Beche ble in­spi­rert av An­nings opp­da­gel­ser og mal­te et bil­de av hvor­dan det for­his­to­ris­ke li­vet kan ha sett ut. Ma­le­ri­et fikk man­ge til å fun­de­re på hvor­dan den fjer­ne for­ti­den for­ton­te seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.