Må ast­ro­nau­ter fort­satt i ka­ran­te­ne når de ven­der tilbake til Jor­da?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

In­gen viss­te hva man kun­ne ven­te seg da men­nes­ke­ne be­søk­te Må­nen førs­te gang. Folk trod­de at ast­ro­nau­te­ne kun­ne kom­me tilbake til Jor­da med nye syk­dom­mer. Så da ast­ro­nau­te­ne fra Apol­lo 11, 12 og 14 kom hjem, ble de iso­lert i tre uker. Det­te ga både le­ge­ne og fors­ker­ne tid til å un­der­sø­ke dem etter tegn på in­fek­sjon. Det ble etter hvert klart at det ikke fan­tes noen mik­ro­ber som lev­de på Må­nen, så det var in­gen grunn til å plas­se­re ast­ro­nau­ter i ka­ran­te­ne når de kom hjem. I dag går de imid­ler­tid frem­de­les gjen­nom en ka­ran­tene­pe­rio­de før de rei­ser. Det­te bi­drar til å sik­re at de er in­fek­sjons­frie, slik at de ikke blir syke un­der opp­dra­get.

Apol­lo 11-be­set­nin­gen i ka­ran­te­ne: I rom­far­tens spe­de be­gyn­nel­se viss­te ikke folk hva som kun­ne be­fin­ne seg der ute.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.