STRIDS­GRUP­PE EBER­BACH 30. SEP­TEM­BER 1941

Panzer - - Operasjon Tyfon -

Den tys­ke ar­me­en be­nyt­tet seg av til­fel­dig sam­men­sat­te kamp­grup­per i uvan­lig stor grad. Strids­grup­pe Eber­bach var en del av 4. pan­ser­di­vi­sjon og gikk i te­ten for Gu­de­ri­ans fram­støt fra Gluk­hov til Or­jol. Strids­grup­pen be­sto ho­ved­sa­ke­lig av kom­po­nen­ter fra 4. pan­ser­di­vi­sjon, men Eber­bach disponerte i til­legg noen and­re styr­ker. Han valg­te å dele sin styr­ke i to grup­per, den sør­li­ge og den nord­li­ge, noe som had­de føl­gen­de sam­men­set­ning om mor­ge­nen den 30. sep­tem­ber da an­gre­pet ble inn­le­det:

Den sør­li­ge grup­pen: I ba­tal­jon av Pan­ser­re­gi­ment 35, halv­par­ten av II ba­tal­jon av Luft­verns­re­gi­ment 11, et kom­pa­ni fra Mo­tor­syk­kel­ba­tal­jon 34, de­ler av 3. kom­pa­ni fra Pan­se­r­in­ge­ni­ør­ba­tal­jon 79, sta­ben for Pan­ser­re­gi­ment 35, Sta­ben for Pan­ser­bri­ga­de 5 (Eber­bachs egen stab), II ba­tal­jon av Pan­ser­re­gi­ment 35 (mi­nus et kom­pa­ni) og med øv­ri­ge de­ler fra 3. kom­pa­ni, Pan­se­r­in­ge­ni­ør­ba­tal­jon 79, di­rek­te un­der­lagt, I ba­tal­jon av Ne­bel­wer­ferre­gi­ment 53 (mi­nus et bat­te­ri), II ba­tal­jon av Ar­til­leri­re­gi­men­te 103 og med et Ne­bel­wer­fer­bat­te­ri samt et bat­te­ri fra II ba­tal­jon Ar­til­leri­re­gi­men­te 69 di­rek­te un­der­lagt, ho­ved­de­len av Mo­tor­syk­kel­ba­tal­jon 34 med 3. kom­pa­ni fra Pan­ser­verns­ba­tal­jon 49 di­rek­te un­der­lagt, Mo­tor­syk­kel­ba­tal­jon 3 (mi­nus et kom­pa­ni), stab og 2. kom­pa­ni fra Pan­se­r­in­ge­ni­ør­ba­tal­jon 79.

Den nord­li­ge grup­pen: II ba­tal­jon av Pan­ser­re­gi­men­te 6, et kom­pa­ni fra Mo­tor­syk­kel­ba­tal­jon 3, 3. kom­pa­ni fra Pan­se­r­in­ge­ni­ør­ba­tal­jon 39, halve II ba­tal­jon fra Luft­vern­re­gi­ment 11. Som det­te vi­ser, del­te alt­så oberst Eber­bach sin kamp­grup­pe inn i to de­ler, der han selv før­te den størs­te (sør­li­ge) de­len, mens den nord­li­ge grup­pen ble le­det av oberst­løyt­nant Mun­zel, som ble gitt et selv­sten­dig kamp­opp­drag. Man kan alt­så si at Eber­bach skap­te en selv­sten­dig kamp­grup­pe in­nen ram­men for sin egen til­fel­dig sam­men­sat­te kamp­grup­pe.

Kil­de: 5. Panzer-bri­ga­de, O.U. 5. 10. 1945, «Gefechts­be­richt für Die Zeit vom 29.9-3.10.1941», BA-MA RH 39/373

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.