Star­struck av Va­len

Sven Ole En­gelsvold (39)

Rogalands Avis - - Samfunn - TONE HELENE OSKARSEN tho@ro­ga­lands­avis.no

– Du er pro­gram­le­der i NRK P2, men i dag skal du gjø­re noe litt an­ner­le­des? – Ja. I dag skal jeg va­ere pro­gram­le­der når NRK skal hyl­le og fei­re Jeff Buck­ley. Vi som var sånn halv­veis unge på 90-tal­let har et sterkt for­hold til ham. I dag er det 20 år si­den han døde, så da har vi sam­let syv ar­tis­ter og mu­si­ke­re for å hyl­le mu­sik­ken hans. Blant an­net kom­mer Tho­mas Dyb­dahl, som skal av­slut­te pro­gram­met. Det sen­des di­rek­te på nett og på NRK P2, og så kom­mer det på NRK2 etter hvert.

– Har du gjort noe sånt tid­li­ge­re?

– Ik­ke sånn som det­te, med så man­ge ar­tis­ter og som skal sen­des på så man­ge platt­for­mer. Det­te blir vel­dig spen­nen­de, og jeg gle­der meg. Jeg fø­ler en slags vel­sig­net ro over det hele, helt i tråd med Jeff Buck­eys ånd.

– Hva dri­ver du med til van­lig i NRK?

– Jeg er pro­gram­le­der i mu­sikk­pro­gram­met «Spille­rom» på NRK P2, som sen­des hver dag. Det har jeg le­det i over tre år nå, og pro­gram­met har nes­ten 500.000 lyt­te­re i uken.

– Så du er Ja­erens sto­re, ukjen­te sønn? – Hehe. Etter hvert er det sik­kert noen som har fått med seg den­ne klepp­buen. Det hen­der ofte at stem­men min blir kjent igjen av taxi­sjå­fø­rer el­ler kon­duk­tø­ren på to­get når jeg skal hjem til Ja­eren. Det skul­le jo bare mang­le, jeg har fak­tisk holdt på med det­te i 20 år nå.

– Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– «Dø­den på Oslo S», «Ame­ri­can En­gelsvold le­der ra­dio­pro­gram­met «Spille­rom» på NRK P2, og fei­rer i år 20 år på ra­dio­en. I dag skal han lede et hyl­lest­pro­gram til av­døde Jeff Buck­ley. Psycho» og Kaf­kas «Pro­ses­sen».

– Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Mors hjemme­lag­de mid­da­ger. En tur på Bore­stran­da, og hytte­tur med mine tre snil­le store­søst­re.

– Hvem var din barn­doms­helt? – Caleb Fran­cis var en stor helt. Et for­fris­ken­de pust som jeg var i hip­hop-band med og som jeg fikk låne den spon­se­de sports­bi­len av hvis jeg mas­te nok. Og så var jo Thors­tvedt en stor helt med de litt for sto­re keeper­hans­ke­ne han bruk­te i Tot­ten­ham. Og så ble jeg star­struck da jeg skjøn­te at selv­es­te Sib­be fra Sand­nes – Kris­ti­an Va­len, skul­le be­gyn­ne å job­be med meg i Jaer­ra­dio­en. Han kom ut fra doen og sa «eg tror eg vil­le ha ven­ta cir­ka et kvat­ter før eg gjekk inn der».

– Hva mis­li­ker du ved deg selv? – At jeg snart blir 40 år og tyn­ne­re i hå­ret. Jeg tror jo egent­lig jeg er 25 fort­satt – som så man­ge and­re. Og så er det litt ir­ri­te­ren­de at jeg må be­stil­le alle sko på nett, el­ler gå på spe­sial­bu­tik­ken Sto­re Sko i Oslo.

– Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot?

– Er det mu­lig å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot ame­ri­kans­ke pre­si­den­ter som dyt­ter and­re stats­over­ho­der? El­lers er jeg vil­lig til å gå i et tog når som helst som sier noe om det jeg fø­ler når Is-ter­ro­ren ram­mer.

– Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– Mor­ten Abel. Jeg har møtt «de fles­te», men ald­ri han. Så kun­ne vi blitt gode ka­me­ra­ter og tatt en øl på Ce­men­ten hver gang jeg er hjem­me. Men al­ler helst vil­le jeg stått fast i hei­sen med kja­eres­ten min, Han­ne. Og etter hvert kan­skje en heis­mon­tør?

FOTO: PRIVAT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.