– FILMBRANSJEN VIL TJE­NE PÅ LIKESTILLING

– Likestilling er et av verk­tøy­ene en le­der kan bru­ke for at or­ga­ni­sa­sjo­nen skal pres­te­re bed­re, me­ner rek­to­ren på Oslo­met. Det in­klu­de­rer filmbransjen.

Rogalands Avis - - Forside - Ida.mad­sen.hest­man@dags­avi­sen.no

■ IDA MAD­SEN HEST­MAN ■ LE­NE SØRØY NEVERDAL (FOTO)

– Når le­de­re tar an­svar for å ska­pe kjønns­ba­lan­se, så skjer det noe. Det ser man gang på gang. Men det er vans­ke­lig uten le­der­støt­te. En le­der som ikke er vil­lig til end­ring, har in­gen­ting som le­der å gjø­re.

Det sier Curt Rice. I til­legg til å va­ere rek­tor på Oslo­met, er han også le­der i Ko­mi­te­en for Kjønns­ba­lan­se og mang­fold i Forsk­ning (KIFF), som har an­svar for å frem­me ar­beid med kjønns­ba­lan­se og mang­fold i forsk­nings­sek­to­ren.

Få le­de­re tar an­svar

Han har sel­skap av le­de­ren for kvinne­sat­sin­gen i Ta­lent Nor­ge, Ma­ria Bock. Hun har latt seg in­spi­re­re av ham i sitt ar­beid for å ska­pe bed­re kjønns­ba­lan­se i filmbransjen.

– Vi er alle eni­ge om at det ikke er likestilling i TV- og filmbransjen. Da er det opp til de som sit­ter på mak­ten å gjø­re noe med det. Det er for få le­de­re i kul­tu­ren som tar det an­sva­ret, og som ser den mu­lig­he­ten de har til å ut­øve end­ring i sam­fun­net. Hun me­ner spe­si­elt likestilling og mang­fold un­der­prio­ri­te­res på kul­tur­fel­tet.

En le­der som ikke er vil­lig til end­ring, har in­gen­ting som le­der å gjø­re. Curt Rice, rek­tor Oslo­met

Et for­ret­nings­ar­gu­ment

Den sam­me kjønns­skjev­he­ten har Rice sett, og job­bet med å for­stå i uni­ver­si­tets­sek­to­ren.

– Man kan gjer­ne va­ere idea­lis­tisk og si at alle bør ha like mu­lig­he­ter. Det er sant, og det me­ner jeg. Men det kan også va­ere for et for­ret­nings­ar­gu­ment. Det vil si at min or­ga­ni­sa­sjon pres­te­rer bed­re hvis jeg som le­der er opp­tatt av kjønns­ba­lan­se.

Rice le­ner seg på fle­re forsk­nings­rap­por­ter. Blant an­net fra Mck­in­seys om­fat­ten­de forsk­nings­pro­sjekt «Wo­man mat­ter»pro­sjekt, som blant an­net vi­ser at ar­bei­de­re er mer til­fred­se på ar­beids­plas­ser med bed­re kjønns­ba­lan­se. Og er man mer til­freds, så pres­te­rer folk bed­re på jobb. Blant an­net vi­ser rap­por­ten at man kan leg­ge til 12 bil­lio­ner dol­lar til den glo­ba­le BNP in­nen år 2025 der­som kjønns­for­skjel­le­ne blir re­du­sert.

– Likestilling er et av verk­tøy­ene en le­der har for å få en or­ga­ni­sa­sjon til å pres­te­re bed­re. En en­kel måte si det på, er at det er den ret­te vei­en å gå, og den smar­te tin­gen å gjø­re. Vil jeg få ut mer av mine folk, må jeg leg­ge opp til at de har det bed­re. Og vi vet at folk tri­ves bed­re i kjønns­ba­lan­ser­te ar­beids­mil­jø­er. Ikke minst har de det bed­re når det er kjønns­ba­lan­se i le­der­grup­per.

– Der­for me­ner jeg at likestilling er et spørs­mål om god le­del­se. Det er ikke tro­ver­dig å si at kom­pe­tan­se er så skjevt for­delt i be­folk­nin­ga at blant de bes­te hund­re sje­fe­ne, så er 95 pro­sent av dem menn. Da må vi for­kla­re hvor­for det er en sånn vold­som over­vekt av menn på top­pen. Den for­kla­rin­ga har skjedd ufor­melt i ge­ne­ra­sjo­ner, nem­lig kvo­te­ring av ven­ner; kvo­te­ring av menn. Det øns­ker vi å mot­ar­bei­de og mot­vir­ke. Vi er vil­li­ge til å nor­ma­li­se­re den ut­ford­rin­gen som vi øns­ker å gi til den lang­va­ri­ge kvo­te­rin­ga av menn, med en litt mer for­mell til­na­er­ming av kvo­te­ring for kvin­ner.

Be­visst­gjø­ring

Rice er opp­tatt av at det ofte ikke er snakk om mer enn en be­visst­gjø­ring, for å end­re struk­tu­rer på en ar­beids­plass.

– Hvis ikke vi har en be­visst­het rundt det­te, vet vi ikke hva som skjer. Der­for er det så vik­tig. For bru­ken av ven­ner og nett­verk er det som skjer, når vi ikke ten­ker godt nok over valg vi gjør i ar­beids­sam­men­heng. Det er re­sul­ta­tet av en ube­visst­het rundt den kvo­te­rin­ga som skjer, sier han.

– Vi har dre­vet med ufor­mell kvo­te­ring av menn i år­hund­rer. Men dis­se gut­ta som vil lage film med sine ven­ner, kom­mer ikke langt med et sys­tem som kan dyt­te og dra dem litt. Men da må sys­te­met selv re­flek­te­re rundt sin egen evne til å på­vir­ke og ska­pe end­ring. For å mot­vir­ke kvo­te­ring av menn, må man vur­de­re vik­tig­he­ten av en le­der som sier at man vil gjø­re noe med det­te. Alt ko­ker ned til hva du gjør.

– Vi har dre­vet med ufor­mell kvo­te­ring av menn i år­hund­rer. Der­for trengs det le­de­re som er opp­tatt av kjønns­kvo­te­ring

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.