ISELIN STALHEIM MØLLER

Har ikke barne­mat­pro­du­sen­te­ne la­ert? 40 år etter boi­kot­ten av Nest­lé, får ag­gres­siv re­kla­me fat­ti­ge mød­re til å vel­ge flas­ke fram­for pupp.

Rogalands Avis - - Forside - ISELIN STALHEIM MØLLER Le­der for uten­riks­av­de­lin­gen Twit­ter: @dags­avi­sen Iselin.mol­ler@dags­avi­sen.no

Ha rik­ke barne­mat pro­du­sen­te­ne la ert ?40 år etter boi­kot­ten av Nest­lé, får ag­gres­siv re­kla­me fat­ti­ge mød­re til å vel­ge flas­ke fram­for pupp.

På 1970- og 80-tal­let var barne­mat­pro­du­sen­ten Nest­lé mål for en glo­bal boi­kott over hvor­dan in­du­stri­en mar­keds­før­te mors­melk­er­stat­ning til fat­ti­ge mød­re. 40 år se­ne­re får fle­re sped­barn melk fra flas­ke enn noen gang og in­du­stri­en vokser til him­mels, dre­vet fram av ag­gres­siv mar­keds­fø­ring mot mød­re i lav- og mid­del­inn­tekts­land. Det er uetisk og i strid med in­ter­na­sjo­na­le reg­ler, og det kan bety liv el­ler død for baby­ene, slår rap­por­ten «Don’t push it» fra Redd Bar­na fast. Det hø­res ut som en re­pri­se av kri­tik­ken på 70- og 80-tal­let.

Boi­kot­ten av Nest­lé star­tet i 1974 med den knall­har­de rap­por­ten «The Baby Kil­ler» fra den bri­tis­ke fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­nen War on Want. Den an­kla­get pro­du­sen­te­ne av mors­melk­er­stat­ning for å over­tale mød­re i ut­vik­lings­land til å slut­te å amme ved hjelp av på­gå­en­de re­kla­me, gra­tis­prø­ver, ga­ver og salgs­kvin­ner kledd som syke­plei­ere. Nest­lé rea­ger­te med å gå til sak mot en sveit­sisk or­ga­ni­sa­sjon for aere­kren­kel­ser i den tys­ke over­set­tel­sen. Nest­lé fikk med­hold, men dom­me­ren un­der­stre­ket at sel­ska­pet i fram­ti­da må end­re hvor­dan de mar­keds­fø­rer pro­duk­te­ne. Det ble tol­ket som en mo­ralsk sei­er for kri­ti­ker­ne, og ut­løs­te en glo­bal pro­test­ak­sjon. I 1978 tok USA ini­tia­tiv til re­gu­le­ring av mar­keds­fø­rin­gen av mors­melk­er­stat­ning, og i 1981 ble den så­kal­te Who-ko­den ved­tatt, et sett med stren­ge (men fri­vil­li­ge) reg­ler for hvor­dan barne­mat­pro­du­sen­te­ne kan sel­ge pro­duk­te­ne sine.

Kjer­nen hand­ler om at det ikke er lov å re­kla­me­re for mors­melk­er­stat­ning el­ler an­nen baby­mat som kan ut­kon­kur­re­re am­ming. Det er ikke lov å fram­stil­le mors­melkpul­ver som bed­re enn el­ler like bra som am­ming, el­ler å fram­heve helse­ef­fek­ter. Pro­du­sen­te­ne har ikke lov til å ta di­rek­te kon­takt med gra­vi­de og mød­re, el­ler å spon­se el­ler frem­me pro­duk­ter gjen­nom helse­ar­bei­de­re og syke­hus. Gra­tis­pro­duk­ter el­ler and­re ga­ver ved kjøp av mors­melk­er­stat­ning er hel­ler ikke lov.

Li­ke­vel skjer det hele tida. Redd Bar­nas rap­port vi­ser hvor­dan pro­du-

sen­te­ne ut­nyt­ter smutt­hull og om­går og di­rek­te bry­ter reg­le­ne, på be­kost­ning av baby­enes helse. En mor i My­an­mar for­tel­ler at hun gikk over til mors­melk­er­stat­ning etter at en syke­plei­er for­tal­te hen­ne at bar­net vil­le få høy­ere IQ. I Chi­le had­de 75 pro­sent av helse­kli­nik­ke­ne som ble un­der­søkt, hatt be­søk av sel­ska­per som solg­te mors­melk­er­stat­ning, Nest­lé duk­ket opp of­test. I Kam­bod­sja blir pri­va­te helse­kli­nik­ker dre­vet av pro­du­sen­te­ne og gra­vi­de pep­res med gra­tis­prø­ver og for­de­le­ne med pul­ver. Ag­gres­siv mar­keds­fø­ring skjer of­te­re i land uten na­sjo­na­le for­bud mot slik re­kla­me. En over­sikt vi­ser at Nest­lé brøt WHOS ret­nings­lin­jer 902 gan­ger i Thai­land som mang­ler na­sjo­nal lov­giv­ning på det­te, mot 11 gan­ger i In­dia der myn­dig­he­te­ne har inn­ført stren­ge lo­ver for å pro­mo­te­re am­ming.

Nest­lé er ikke ale­ne om det­te, men Nest­lé er størst og med det føl­ger et an­svar. Redd Bar­nas rap­port vi­ser at Nest­lé er best i klas­sen av de seks sto­re barne­mat­pro­du­sen­te­ne, men det hol­der ikke når reg­le­ne bry­tes og mar­keds­fø­rin­gen er ulik i rike og i lav- og mid­del­inn­tekts­land. Redd Bar­na er ikke ale­ne om å kri­ti­se­re barne­mat­gi­gan­ten. En rap­port fra or­ga­ni­sa­sjo­nen Chan­ging Mar­kets Foun­da­tion tid­li­ge­re i år kon­klu­de­rer at Nest­lé i fle­re land mar­keds­fø­rer mors­melk­er­stat­ning med at den lig­ner på el­ler er in­spi­rert av bryst­melk, i strid med WHOS reg­ler. Nest­lé av­vi­ser kri­tik­ken, sier sel­ska­pet føl­ger WHO­ko­den og at det «er glo­balt for­plik­tet til å støt­te am­ming slik som Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon (WHO) an­be­fa­ler». De tar også alle do­ku­men­ter­te an­kla­ger al­vor­lig og lo­ver å hand­le om det er blitt gjort feil.

Alle kan ikke amme og mors­melk­er­stat­ning er det bes­te al­ter­na­ti­vet til bryst­melk. Pro­ble­met opp­står når mød­re blir over­talt til pul­ver når pup­pen had­de va­ert best for både baby­en og dem selv. Bryst­melk styr­ker baby­ens im­mun­for­svar og er den bes­te medi­si­nen mot sped­barns­dø­de­lig­het i lav­inn­tekts­land der til­gan­gen på rent vann er dår­lig, mu­lig­he­ten for å ste­ri­li­se­re flas­ke­ne ikke fin­nes, og for­eld­re­ne ikke har råd til dyr er­stat­ning og van­n­er ut mel­ka for å få den til å vare len­ger. Skit­tent vann og skit­ne flas­ker kan va­ere en dø­de­lig kom­bo for små baby­er. Ri­si­ko­en for å dø av dia­ré og lunge­be­ten­nel­se øker dra­ma­tisk for barn som ikke am­mes i fat­ti­ge land.

Nor­ge er an­ner­le­des­lan­det. Her er amme­press et stør­re pro­blem, mød­re som ikke får det til for­tel­ler om skam over å ta fram flas­ka. Hva in­du­stri­en gjør i and­re land an­går li­ke­vel også oss. Noen ihuga ak­sjo­nis­ter hol­der fort­satt liv i Nest­lé-boi­kot­ten, men mye ty­der på at det ikke var løs­nin­gen. I ste­det me­ner Redd Bar­na in­du­stri­en selv må ta grep og fin­ne ut hvor­dan den uetis­ke mar­keds­fø­rin­gen kan skje, når sel­ska­pe­ne sier de ikke dri­ver med sånt. I til­legg må in­ves­to­rer, der­iblant Olje­fon­det som har in­ves­tert stort i barne­mat­pro­du­sen­te­ne, leg­ge press på sel­ska­pe­ne og få dem til å skjer­pe seg.

PUPP: En kvin­ne am­mer bar­net sitt un­der en of­fent­lig mar­ke­ring av for­de­le­ne med bryst­melk i

FOTO: RAUL ARBOLEDA/NTB SCANPIX

Bo­go­ta i Co­lom­bia i no­vem­ber i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.