Pol­len­vars­le­ren

Rogalands Avis - - Samfunn - HIL­DE UNOSEN hil­de.unosen@dags­avi­sen.no

– Nå er alt­så hel­ve­te løs?

– Det er dine ord. Men det er na­tu­rens gang, det­te. I fjor star­tet pol­len­se­son­gen tid­lig, i år star­ter den sent på grunn av den kal­de vin­te­ren. Det be­tyr at mye mod­nes sam­ti­dig, og det blir eks­tra høye ver­di­er av pol­len fra or og has­sel ut­over.

– Nå har vi alt­så lidd oss i gjen­nom denne fryk­te­li­ge vin­te­ren, og så sier du at pol­len­se­son­gen blir eks­tra ille?

– Nei da, det gjel­der ikke hele se­son­gen, bare de førs­te da­ge­ne. Når det gjel­der bjørk, gress og bu­rot blir se­son­gen nor­mal.

– Fat­tig trøst for oss som er al­ler­gisk mot hele drit­ten.

– Ja, det er kan­skje det. Men pol­len­se­son­gen blir for­kor­tet med kan­skje tre uker, si­den den star­ter så sent. Og det er bra for im­mun­ap­pa­ra­tet til al­ler­gi­ker­ne.

– Hva er dine gode råd som pol­len­al­ler­gi­ker?

– Nei, jeg er ikke det.

– Fy sø­ren. Trod­de det var et krav, jeg, for å va­ere pol­len­fors­ker.

– En lege tren­ger ikke va­ere syk, vet du. For meg er det bare et yrke.

– Men du har kan­skje noen gode råd, uan­sett?

– Fore­byg­gen­de me­di­si­ne­ring. Du bør ab­so­lutt star­te nå. El­lers an­be­fa­ler jeg å føl­ge med på pol­len­vars­lin­gen vår, vi har tolv for­skjel­li­ge sta­sjo­ner rundt i lan­det.

– Og når dere mel­der om høy spred­ning, da er det bare å for­skan­se seg in­nen­dørs? – Ja, da bør du luk­ke vin­du­ene. Ikke dra på løpe- el­ler syk­kel­tur. Når det er var­me, sol­fyl­te da­ger er det eks­tra stor spred­ning av pol­len, og du bør hol­de deg in­nen­dørs, i hvert fall midt på da­gen.

– Det er trist, alt­så.

– Det er dess­ver­re sånn. Regn er en

– Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?

– Jeg har et med­lems­skap på et tre­nings­stu­dio som har va­ert mest til pynt i det sis­te.

– Hvor­for tre­ner du ikke, da?

– Lat­skap. Jeg lig­ger på so­fa­en og lø­ser kryss­ord og sudoku i ste­det.

– Det er hjerne­trim, da, om ikke an­net. Hva gjør du når du skei­er ut?

– Jeg er jo fra Trøn­de­lag, så det må bli noe godt i kop­pen og en sving­om på gul­vet. Og så er jeg vel­dig in­ter­es­sert i kor­sang.

– Ja, jeg hør­te du nyn­net litt i sted. Hva er for­res­ten den ly­den jeg hø­rer nå?

– Det er vegg­uret som slår. Noe som be­tyr at klok­ka er ti.

– Ok, vi er snart fer­dig.

– Ja, det hå­per jeg. Jeg må på jobb. – Gans­ke teit, i grun­nen, å va­ere al­ler­gisk mot na­tu­ren?

– Ja, og an­tal­let al­ler­gi­ke­re øker. Nå er det over 20 pro­sent, mens på 70-tal­let var det 10 pro­sent. Men man­ge vokser det av seg, og det fin­nes mye bed­re medi­si­ner. Så det er ikke hel­svart.

– Lett for deg å si, som ikke er al­ler­gisk. Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– Hmm, jeg bur­de for­be­redt meg, jeg har lest gans­ke mye. «Ju­vikin­gar» av Olav Duun.

FOTO: PER HA­RALD OLSEN, NTNU

for­del, da vas­kes luf­ta. Et godt va­er for al­ler­gi­ke­re er et dår­lig va­er for and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.