Den nye tek­no­fram­ti­den

Rogalands Avis - - Kronikk - ANNAMARIA GUTIERREZ By­styre­re­pre­sen­tant og le­der av kom­mu­nal­sty­ret for kul­tur og idrett, V

NY PO­LI­TIKK: Vi må stil­le spørs­må­let: Hva med kul­tur midt opp i di­gi­ta­li­se­rin­gen?

Når du le­ser denne kro­nik­ken, har jeg gjen­nom­ført mitt fjer­de Ven­stre­lands­møte. Et lands­møte med tek­no­lo­gi som ho­ved­tema. Et lands­møte som også har be­hand­let en vik­tig ut­ta­lel­se med tit­te­len «Eit rikt og va­ri­ert kul­tur­liv». Når du le­ser denne kro­nik­ken, har jeg stått på for å få gjen­nom­slag for mine syns­punk­ter gjen­nom en helg sam­men med kunn­skaps­rike me­nings­fel­ler. De­bat­ten er over, ar­bei­det gjen­står.

Jeg er ikke It-sko­lert, og det er kan­skje ikke du hel­ler. Sam­ti­dig er vi beg­ge nødt til å for­hol­de oss til en rask tek­no­lo­gisk ut­vik­ling. En ut­vik­ling som i stør­re og stør­re grad kom­mer til å pre­ge vår hver­dag, vår kul­tur­po­li­tikk og vårt dy­re­ba­re de­mo­kra­ti. Si­den tu­sen­års­skif­tet har di­gi­tal tek­no­lo­gi end­ret må­ten vi ar­bei­der på, må­ten vi kom­mu­ni­se­rer med hver­and­re og må­ten vi tar til oss kunn­skap på. Få av oss ante i 2015 hva Snapchat var. Den al­ler førs­te Twit­ter-mel­din­gen ble sendt 21. mars 2006 av Jack Dor­sey og inne­holdt mel­din­gen «just set­ting up my twttr». I dag har USAS pre­si­dent, Do­nald Trump, ut­ford­ret hvor­dan de­batt i det of­fent­li­ge rom skal fore­gå med sin egen Twit­ter­kon­to. Det må vi ta inn­over oss, det må vi for­hol­de oss til. Hvor­dan da?

Vi i Venst­re er tek­no-op­ti­mis­ter og vil rus­te Nor­ge for fram­ti­da. Samt sør­ge for at sam­fun­net og lov­ver­ket hol­der tritt med tek­no­lo­gi­en som al­le­re­de ek­sis­te­rer – og med den som vil kom­me. Sam­ti­dig må vi ta ut­ford­rin­ge­ne på al­vor. Det er ut­ford­rin­ger i for­hold til per­son­vern, i for­hold til mob­bing osv. #Metoo vi­ser en kraft i de so­sia­le medi­er, det sam­me ser vi når stats­le­de­re el­ler stats­rå­der yt­rer seg pro­vo­se­ren­de.

Nor­ge er et av ver­dens mest di­gi­ta­le land. Nord­menn er høyt ut­dan­net og po­si­ti­ve til tek­no­lo­gi og di­gi­ta­li­se­ring. Vi er gode kon­su­men­ter av tek­no­lo­gi, men mang­ler ofte for­stå­el­sen for både ba­ken­for­lig­gen­de al­go­rit­mer som kan sam­le inn data om oss og kon­se­kven­se­ne av våre di­gi­ta­le hand­lin­ger. Der­for er det nød­ven­dig å styr­ke vår di­gi­ta­le kom­pe­tan­se tid­lig og res­ten av li­vet.

Fol­ks medie­kom­pe­tan­se er vik­tig i da­gens sam­funn – å kun­ne for­stå, eva­lu­ere og va­ere kri­tisk til medie­inn­hol­det man le­ser og de­ler. Den nye medie­hver­da­gen fø­rer med seg et mang­fold av nye medi­er og in­for­ma­sjons­ka­na­ler. Til­gan­gen til in­for­ma­sjon har vokst enormt de sis­te åre­ne, men de ut­ford­rin­ger det med­føl­ger. Feil­in­for­ma­sjon og «fals­ke nyheter» pro­du­sert av ak­tø­rer uten presse­etisk tro­ver­dig­het be­gyn­ner å pre­ge den of­fent­li­ge sam­ta­len, og over halv­par­ten av nord­menn er usik­re på om hvil­ke nyheter som er ekte el­ler fals­ke. Fol­ks in­for­ma­sjons­be­hov er enormt un­der stør­re dra­ma- tis­ke ny­hets­hen­del­ser. Noen av Ven­st­res kon­kre­te for­slag til å rus­te nord­menn bed­re i møte med frem­ti­dens «dis­rup­ti­ve tech­no­lo­gy» er å in­tro­du­se­re krea­ti­vi­tet og kilde­kri­tikk tid­lig i sko­len, samt å styr­ke Me­die­til­sy­nets ar­beid mot feil­in­for­ma­sjon og «fals­ke nyheter» og gjø­re bi­blio­te­ke­ne til kunn­skaps­are­na­er i kom­mu­ne­ne.

Venst­re vil også til­rette­leg­ge for kom­pe­tanse­sent­re in­nen tek­no­lo­gi og di­gi­ta­le løs­nin­ger. Til­fø­re etab­ler­te struk­tu­rer opp­da­tert kunn­skap for å møte be­ho­ve­ne i da­gens sam­funn. Ja, po­li­ti­et og barne­ver­net tren­ger kom­pe­tan­se om ung­dom­mens di­gi­tal­bruk. Ja, un­der­vis­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne tren­ger sti­mu­lans og støt­te til å gjø­re mer av sin un­der­vis­ning til­gjen­ge­lig via nett. Ja, mil­jø­er som fors­ker på og job­ber med spill­ba­sert ut­dan­ning tren­ger støt­te og un­der­vis­nings­mid­ler.

Og ja, vi må kun­ne stil­le spørs­må­let: Hva med kul­tur midt opp i di­gi­ta­li­se­rin­gen? For­sla­get om å øre­mer­ke egne mid­ler hos Norsk film­in­sti­tutt til norsk spill­ut­vik­ling og an­er­kjen­ne e-sport som idrett er ikke upro­ble­ma­tisk, me­ner jeg. Spill­ut­vik­ling med høyt kom­mer­si­ell po­ten­si­al skal ikke av­spi­se kul­tur­mid­ler fra ek­sis­te­ren­de til­de­lin­ger. Jeg me­ner at uten å til­føye fris­ke mid­ler til kul­tur­bud­sjet­tet, vil vi ikke kun­ne lyk­kes med denne sat­sin­gen og set­ter kun uli­ke fag­mil­jø­er opp mot hver­and­re. Skal vi an­er­kjen­ne e-sport som idrett, må vi også kun­ne stil­le krav om «Fair play», og be de etab­ler­te mil­jø­ene om å bi­dra med å mot­ar­bei­de on­line mob­bing av kvin­ne­li­ge spil­le­re. Skal vi an­er­kjen­ne e-sport som idrett, må vi også stil­le spørs­mål ved ni­vå­et på pre­mie­pot­te­ne.

Det er ikke upro­ble­ma­tisk å leg­ge fram for­slag om å gjø­re end­rin­ger i ånds­verks­lo­ven og å åpne opp for fil­de­ling. Jeg skjøn­ner at de etab­ler­te mil­jø­ene, fag­for­enin­ge­ne og for­la­ge­ne rea­ge­rer og har friskt i min­ne hvor­dan stre­am­ings­tje­nes­te­ne har re­du­sert inn­tek­te­ne til mu­sikk- og filmbransjen. Hvis det åp­nes opp for fil­de­ling, må vi sør­ge for at det kom­mer til gode dem som pro­du­se­rer inn­hol­det, ut­øver­ne selv. Ho­ved­må­let må va­ere å sik­re et for­ut­sig­bart leve­brød til dem, me­ner jeg. Ved bruk av kryp­te­ring og blockchain-tek­no­lo­gi kan vi sik­re ak­ku­rat det­te. Inn­holds­bru­ken kan da spo­res og be­ta­les for. Nei, det skal ikke va­ere noen fri­slipp, men re­gu­le­ring og imøte­kom­me tek­no­lo­gi­en som fin­nes al­le­re­de.

Jeg og Venst­re vil ta de­bat­ten på en kon­struk­tiv måte. Fram­ti­den er her og nå. Vi kan ikke ig­no­re­re det, men vi må jus­te­re det slik at det skal kun­ne kom­me vårt sam­funn, våre inn­byg­ge­re og våre kul­tur­ak­tø­rer til gode. Det må va­ere det over­ord­ne­de må­let midt opp i all om­velt­nin­gen.

Sam­ti­dig med å dis­ku­te­re den tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­gen må vi hel­ler ikke glem­me kom­mu­ne­nes egen rol­le i en na­sjo­nal kul­tur­po­li­tikk. Den vik­tigs­te kul­tur­po­li­tis­ke inn­sat­sen er lo­kal og sto­re de­ler av hver­dags­kul­tu­ren fore­går i kom­mu­ne­ne. Det er der men­nes­ker mø­tes. Der­for har Ven­st­res lands­møte gitt en po­li­tisk ut­ta­lel­se om kul­tur­po­li­tik­ken i kom­mu­ne­ne med tit­te­len «Eit rikt og va­ri­ert kul­tur­liv». Venst­re vil vur­de­re ei stat­lig for­sterk­nings­ord­ning – en sti­mu­li til kom­mu­ner som sat­sar på kul­tur og fri­vil­lig­het for å gi et kul­tur­løft i kom­mu­ne­ne. Den fore­slåt­te verk­tøy­kas­sen vil be­stå av å for­enk­le re­gel­verk og å stil­le faer­re krav til rap­por­te­ring for kul­tur­ar­bei­de­re og fri­vil­li­ge ak­tø­rer på kul­tur­fel­tet, styr­ke kul­tur­pro­du­sen­ter og ak­tø­rer som etab­le­rer virk­som­he­ter og å sat­se på folke­og skole­bi­blio­te­ke­ne.

Fram­ti­den er her og nå. Vi kan ikke ig­no­re­re det.

De­bat­te­ne un­der Ven­st­res lands­mø­ter plei­er å va­ere spen­nen­de, men når det­te står på trykk, vil det vir­ke­li­ge ar­bei­det gjen­stå: Å føl­ge opp egen ved­tatt po­li­tikk.

FOTO: AFP PHOTO/LIO­NEL BONAVENTURE

E-SPORT: «For­sla­get om å øre­mer­ke egne mid­ler hos Norsk film­in­sti­tutt til norsk spill­ut­vik­ling og an­er­kjen­ne e-sport som idrett er ikke upro­ble­ma­tisk», skri­ver Annamaria Gutierrez. Her fra et ar­ran­ge­ment i Pa­ris.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.