– Mann svind­let Nav

Rogalands Avis - - Samfunn -

STAV­AN­GER TING­RETT: 15. mai må en 37 år gam­mel mann fra Stav­an­ger møte i Stav­an­ger ting­rett til­talt for trygde­be­dra­ge­ri.

Mens han job­bet på syke­hu­set skal man­nen ha svind­let Nav.

Bak­grun­nen for det er at han i pe­rio­den fra 11. ja­nu­ar til 28. de­sem­ber 2014 skal ha unn­latt å føre ti­mer han job­bet som vi­kar på Stav­an­ger Uni­ver­si­tets­syke­hus.

Iføl­ge til­ta­len job­bet han 1405 ti­mer, men opp­lys­te til Nav at han bare had­de job­bet 280 ti­mer.

På denne må­ten skal han ha fått ut­be­talt 135.251 kro­ner som han ikke had­de krav på.

Foto: Marius Ver­vik

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.