Høy­re og Frp klub­ber ned Ven­st­res olje­ved­tak

Rogalands Avis - - Samfunn -

VEN­ST­RES LANDS­MØTE: Ven­st­res ved­tak om sto­re end­rin­ger i ramme­vil­kå­re­ne for norsk olje­na­e­ring blir møtt med en kald skul­der av re­gje­rings­part­ner­ne Høy­re og Frp. Ven­st­res lands­møte av­vis­te kon­tant nest­le­der og klima­mi­nis­ter Ola Elve­stu­ens ar­gu­men­ter for å mo­de­re­re fle­re vidt­rek­ken­de olje­for­slag. Der­med fat­tet lands­mø­tet blant an­net ved­tak om å skro­te lete­re­fu­sjons­ord­nin­gen, som er en vik­tig ramme­be­tin­gel­se for norsk olje­na­e­ring. Ord­nin­gen in­ne­ba­erer at sta­ten dek­ker 78 pro­sent av lete­ut­gif­te­ne for sel­ska­per som ikke er i skatte­po­si­sjon.

– Et­hvert lands­møte i et par­ti har lov til å ved­ta hva de­res pri­ma­er­stand­punkt skal va­ere. Men for denne pe­rio­den som lig­ger nå, er det fak­tisk Jel­øya-platt­for­men som lig­ger til grunn, sier stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H), som­gjes­tet Venst­re-lands­mø­tet i går.

– Det­te er til­tak som ikke lig­ger i re­gje­rin­gens po­li­tikk, sa hun med hen­vis­ning til Venst­re-ved­ta­ke­ne.

I platt­for­men he­ter det at re­gje­rin­gen vil vi­dere­føre en sta­bil, lang­sik­tig pe­tro­le­ums­po­li­tikk og leg­ge til ret­te for lønn­som pro­duk­sjon av olje og gass, blant an­net gjen­nom for­ut­sig­ba­re ramme­vil­kår. Men Venst­re ved­tok i hel­gen også å re­du­se­re fri­inn­tek­ten og av­skriv­nings­sat­ser, slik at pe­tro­le­ums­skatte­re­gi­met ikke gir in­sen­ti­ver til po­ten­si­elt ulønn­som­me in­ves­te­rin­ger.

Par­ti­et slut­tet også opp om for­slag om at sta­ten skal re­du­se­re sin ak­sje­an­del i Stat­oil. I til­legg vil par­ti­et at sta­ten skal sel­ge ned Sdøe-an­de­ler, sa­er­lig i felt med lang leve­tid og høye kost­na­der, for å re­du­se­re sta­tens øko­no­mis­ke eks­po­ne­ring. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.