Sol­berg taus om Gran­des «vans­ke­li­ge sak»

Rogalands Avis - - Samfunn -

VIL IKKE KOM­MEN­TE­RE: Hel­ler ikke stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) øns­ker kom­men­te­re etter­spil­let etter Venst­re-le­der Tri­ne Skei Gran­des del­ta­kel­se på en fest i Trøn­de­lag i 2008.

– Det er helt sik­kert en vans­ke­lig sak. Men jeg har fak­tisk ikke tenkt å kom­men­te­re den, sa Sol­berg på spørs­mål fra NTB i går.

– Jeg har snak­ket både med gut­ten og med Tri­ne. Jeg har ikke tenkt å gå inn i hva jeg har snak­ket med dem om, el­ler fi­lo­so­fe­re rundt dis­se spørs­må­le­ne, leg­ger hun til.

Venst­re-topp Abid Ra­ja me­ner en «helt me­nings­løs sak fra ti år til­ba­ke» nå er så be­las­ten­de for par­ti­et at Gran­de må for­kla­re seg for å bli fer­dig med sa­ken.

– Jeg ber Tri­ne va­ere så snill å be­nyt­te seg av til­la­tel­sen gut­ten har gitt til å snak­ke ut, sa han til NRK lør­dag kveld.

Ra­ja mot­bør.

– Det er helt på try­net å for­lan­ge of­fent­lig for­kla­ring av Tri­ne Skei Gran­de. Det­te er et privat an­lig­gen­de mel­lom hen­ne og man­nen, sa Ven­st­res gruppe­le­der i by­sty­ret i Trond­heim, Er­ling Moe, til Af­ten­pos­ten.

Gran­de og Venst­re-le­del­sen har for­blitt taus om sa­ken gjen­nom lands­møte­hel­gen på Gardermoen. (NTB) møt­te imid­ler­tid raskt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.