Split­tet om Pol-pot

Det er strekk i Venst­re-la­get

Rogalands Avis - - Samfunn - HEGE ULSTEIN Kom­men­ta­tor Twit­ter: @he­ge­ul­stein hege.ulstein@dags­avi­sen.no

GARDERMOEN (Dags­avi­sen): Det kan ikke va­ere en til­fel­dig­het. Tre av møte­rom­me­ne uten­for sa­len der Venst­re har sitt lands­møte, he­ter Rak­ne. Rak­ne 1, Rak­ne 2 og Rak­ne 3. Venst­re er som kjent et par­ti som har rak­net man­ge gan­ger.

Det til­hø­rer nor­ma­len at flok­ken split­tes i to. Der­som Venst­re ikke er strid med seg selv og står med beg­ge bei­na godt plan­tet på hver side av en kløft, er noe al­vor­lig galt.

På årets lands­møte var spen­nin­gen knyt­tet til om Venst­re skul­le gå inn for salg av så­kalt mil­de­re nar­ko­tis­ke stof­fer over disk, slik vi kjen­ner fra Vin­mono­po­let. For ek­sem­pel Can­na­bis, LSD og MDMA. La oss kal­le det­te for­sla­get for Pot-pol, even­tu­elt en ord­ning der man kan få kjøpt Pol-pot.

Abid Ra­ja var blant parti­top­pe­ne som ar­gu­men­ter­te for for­sla­get. Det sam­me gjor­de nest­le­der Ola Elve­stu­en. Den and­re nest­le­de­ren, Terje Brei­vik, var mot.

Han vis­te blant an­net til at den vik­ti­ge rus­po­li­tis­ke re­for­men hand­ler om de bru­ker­ne som sli­ter med tyng­re stof­fer, spe­si­elt he­roin. Ikke om at den ur­ba­ne mid­del­klas­sen skal ha enk­le­re til­gang på hasj og LSD. Også tid­li­ge­re parti­le­der og jus­tis­mi­nis­ter Odd Ei­nar Dørum ba tynt om en tenke­pau­se.

Det fikk han. For­sla­get om å vur­de­re egne ut­salgs­ste­der for rus­mid­ler med lavt skade­po­ten­si­al falt med 110 mot 96 stem­mer. Et lig­nen­de for­slag om å gra­de­re nar­ko­tis­ke stof­fer etter skade­po­ten­si­al falt også, med 106 mot 98 stem­mer.

In­ger No­er fra

lands­sty­ret er blant dem som har ad­vart mot strekk i la­get på årets lands­møte. Hun vil gjer­ne hol­de igjen, både når det gjel­der rus­po­li­tik­ken og bio­tek­no­lo­gi­en. Det er en gans­ke stor spen­ning in­ternt i Venst­re, der de iv­rigs­te li­be­ra­lis­te­ne ar­gu­men­ter for for­salg som står i fare for å frem­med­gjø­re de mer kon­ser­va­ti­ve de­le­ga­te­ne.

Hvis du mot­stre­ben­de har inn­fun­net deg med ja til egg­do­na­sjon, for ek­sem­pel, er det ikke bare-bare å si ja til egg­do­na­sjon for ens­li­ge, også.

Men det gjor­de Venst­re. Par­ti­et sier ja til sur­ro­ga­ti og ja til egg­do­na­sjon for ens­li­ge. Sur­ro­ga­ti ble ved­tatt uten de­batt. Venst­re leg­ger der­med til ret­te for at en per­son kan få et barn ved å set­te inn et do­noregg og do­norsaed i en sur­ro­gat som fø­der bar­net for ved­kom­men­de.

Venst­re-le­der Tri­ne Skei Gran­de må va­ere usi­ge­lig let­tet over at det­te lands­mø­tet nå er over. Den ti år gam­le sa­ken om sek­su­ell om­gang med en 17-åring i et bryl­lup er som en pit­bull. Den har bitt seg fast i hen­ne, låst kje­ven og slip­per ikke ta­ket.

Lør­dag, rett før fest­mid­da­gen skul­le be­gyn­ne, og rett etter at Gran­de var gjen­valgt med trampe­klapp, gikk Abid Ra­ja ut i NRK og ba Gran­de «for­tel­le alt fra A til Å». Det er vans­ke­lig å ikke se det som et bak­holds­an­grep med used­van­lig dår­lig ti­ming. Hvis hen­sik­ten til Ra­ja var å pla­ge Gran­de og spo­le­re den sis­te rest av lands­mø­tet for hen­ne, er det bare å gra­tu­le­re. Det lyk­tes han med.

Hvis hen­sik­ten var å svek­ke hen­ne som le­der, og kan­skje ut­ford­re hen­ne, fram­står tids­punk­tet som mer­ke­lig. Det er tem­me­lig spe­si­elt å egge til kamp bare mi­nut­ter etter at noen har fått for­ny­et til­lit.

Men slik er det kan­skje i Venst­re. Split­tel­se er nor­ma­len. Sam­hold er unor­malt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.