Kan ha styr­ket As­sad

SYRIA: Fra sin lei­lig­het i Da­mas­kus har for­ret­nings­man­nen Naji Ali-ade­eb bal­kong­ut­sikt til kri­gen i Syria. Med egne øyne kun­ne han se re­sul­ta­tet av USAS an­grep i hel­gen.

Rogalands Avis - - Forside - RO­GER HER­CZ Uten­riks­jour­na­list Twit­ter: @dags­avi­sen Ro­ger.her­cz@dags­avi­sen.no

JAFFA (Dags­avi­sen): – Det er sur­rea­lis­tisk å ha bal­kong­ut­sikt til kri­gen, for­tel­ler han Dags­avi­sen.

Fra ve­ran­da­en kan han lett se mi­li­ta­er­fly­plas­sen Mez­ze i Da­mas­kus, som ble ut­satt for bom­bar­de­ring.

– Her­fra ser den fak­tisk ikke så øde­lagt ut, sier han.

Av alt sy­re­ren Naji har va­ert gjen­nom de sis­te åre­ne, er ikke USA, Stor­bri­tan­nia og Frank­ri­kes an­grep i hel­gen blant det sto­re.

– Å ven­te på an­gre­pet var egent­lig den størs­te ter­ro­ren, ikke an­gre­pet selv. Tid­li­ge­re har jeg hatt snik­skyt­te­re på ta­ket og he­li­kopt­re som av­fy­rer ra­ket­ter rett uten­for bal­kon­gen, for­tel­ler han, og nes­ten av­fei­er hel­gens opp­trap­ping. – Jeg tror sy­re­re nå bare fø­ler seg styr­ket, mer re­so­lut­te, etter at de så at an­gre­pet ikke var mer om­fat­ten­de.

Sig­na­li­se­re styr­ke

Kun ti­mer etter an­gre­pet las­tet As­ma As­sad, Sy­rias første­dame, en vi­deo opp på Face­bo­ok som skul­le sig­na­li­se­re nett­opp styr­ke. I vi­deo­en kun­ne en se pre­si­dent Bashar As­sad, ikledd en ele­gant dress og med stress­kof­fert, gå inn i en flott kon­tor­byg­ning. Det­te var en mann med kon­troll, ikke en bru­tal le­der som gas­ser kvin­ner, menn og barn.

– Gud be­skyt­ter deg på denne stand­haf­tig­he­tens mor­gen, skrev As­ma om sin ekte­mann.

Hvor­vidt det vest­li­ge an­gre­pet fikk den øns­ke­de ef­fek­ten – å tvin­ge Syria til ikke å bru­ke kje­mis­ke masse­øde­leg­gel­ses­vå­pen – gjen­står å se. Etter an­gre­pet sa både Syria og Russ­land at sy­ris­ke anti­ra­kett­bat­te­ri­er had­de skutt ned hele 71 av de 103 inn­kom­men­de ra­ket­te­ne.

– Det blir feil å av­skri­ve det­te kun som pro­pa­gan­da, me­ner UDI De­kel, en tid­li­ge­re is­ra­elsk ge­ne­ral, som i dag fors­ker ved Tel Aviv-uni­ver­si­te­tet.

– De har ikke mi­li­ta­er ka­pa­si­tet til å sky­te ned ra­ket­te­ne. Men ved å si at de skjøt, kan Syria sig­na­li­se­re at de ikke vil slå til­ba­ke, uten å mis­te an­sikt. For de har jo al­le­re­de svart, de skjøt ned ra­ket­te­ne, de mi­ni­ma­li­ser­te øde­leg­gel­se­ne, sier De­kel til Dags­avi­sen.

Klar be­skjed

Pro­fes­sor Imad Sal­amey, en er­fa­ren stats­vi­ter i Bei­rut, Li­ba­non, me­ner på sin side at Ves­ten gjor­de seg for­stått med an­gre­pet mot nabo­lan­det Syria.

– Ves­ten gjor­de det klart at de ikke vil til­la­te bru­ken av kje­mis­ke masse­øde­leg­gel­ses­vå­pen. USA vis­te også at Russ­lands for­svar av ban­ditt­sta­ter ikke kan stop­pe Washing­ton. Og ikke minst, en vest­lig al­li­an­se ble skapt som kan stå imot rus­sisk makt, sier Sal­amey til Dags­avi­sen. – Men an­gre­pet på­vir­ker ikke de in­ter­ne for­hol­de­ne i Syria på nevne­ver­dig måte, leg­ger han til.

For­hol­de­ne i Midt­østen er kom­plek­se, og den iransk­fød­te is­ra­els­ke ana­ly­ti­ke­ren Meir Jave­dan­far tror at Frank­ri­ke og Stor­bri­tan­nias del­ta­kel­se i det ame­ri­kans­ke an­gre­pet natt til fre­dag vil kun­ne kom­me med en di­plo­ma­tisk pris.

– Jeg har et håp om at en slags heste­han­del kan ha fun­net sted. Frank­ri­ke og Stor­bri­tan­nia hjel­per Trump i Syria, men i byt­te må Trump gi sin støt­te til Iran-av­ta­len, skrev den Jave­dan­far på Face­bo­ok.

Trump har tru­et med å skrin­leg­ge den his­to­ris­ke atom­av­ta­len med Iran hvis ikke Te­he­ran in­nen nes­te må­ned går med på grunn­leg­gen­de for­and­rin­ger i av­tale­teks­ten.

At pre­si­dent Do­nald Trump ikke øns­ket en opp­trap­ping i Syria er in­gen hem­me­lig­het – han har al­le­re­de sagt at han vil trek­ke de ame­ri­kans­ke trop­pe­ne ut. Men pl­ut­se­lig ser man en ny split­tel­se på den ame­ri­kans­ke høyre­si­den, og tenke­tan­ken The Ame­ri­can En­ter­pri­se Insti­tute for­fek­ter nå at USA hel­ler må dre­pe As­sad.

At­ten­tat

USA slo til mot As­sad etter bru­ken av kje­mis­ke vå­pen, men godt over 90 pro­sent av de mer enn en halv mil­lion drep­te er blitt drept med «van­li­ge», kon­ven­sjo­nel­le vå­pen. Og med over­skrif­ten «tida er in­ne for å dre­pe As­sad» for­fek­tet den inn­fly­tel­ses­rike tenke­tan­ken at et slikt drap vil «vir­ke av­skrek­ken­de på alle ver­dens dik­ta­to­rer».

USA, Stor­bri­tan­nia og Frank­ri­ke gjen­nom­før­te sitt fel­les an­grep av høyst for­skjel­li­ge grun­ner, men ikke alle til­knyt­tet Syria. Trump øns­ket å dis­tan­se­re seg fra sin for­gjen­ger Ba­rack Oba­ma, som ikke gjor­de al­vor av sin bombe­trus­sel etter As­sads tid­li­ge­re bruk av kje­mis­ke vå­pen. Stor­bri­tan­nia kun­ne vans­ke­lig si nei til et an­grep etter å ha mo­bi­li­sert Washing­ton og sto­re de­ler av Vest-euro­pa i pro­test mot bru­ken av kje­mis­ke vå­pen mot to rus­se­re i Sa­lis­bury i mars. Og

Frank­ri­ke an­ser seg for frem­de­les å ha en spe­si­ell rol­le i Le­van­ten, en re­gion Pa­ris styr­te etter Det os­mans­ke ri­kets fall.

At an­gre­pet også vil­le til­spis­se for­hol­det mel­lom Ves­ten og Russ­land yt­ter­li­ge­re, var in­gen over­ras­kel­se, og ble be­kref­tet da Mosk­va i FNS sik­ker­hets­råd an­kla­get Lon­don for å ha «be­ord­ret» det kje­mis­ke an­gre­pet som ny­lig fant sted uten­for Da­mas­kus. Russ­land har uan­sett lo­vet «kon­se­kven­ser» etter an­gre­pet, og tro­lig vil det bli vans­ke­li­ge­re å fin­ne bred in­ter­na­sjo­nal enig­het i and­re kon­flikt­so­ner.

Enda far­li­ge­re

En an­nen høyst re­la­tert kon­flikt som al­le­re­de i dag ut­fol­der seg i Syria er mel­lom Iran og Israel.

– Ame­ri­ka­ner­ne kan kom­me og gå, men de vil ikke for­and­re noe med et en­kelt an­grep. Med an­gre­pet gjor­de de det også så klart at de ikke søk­te noen opp­trap­ping at de kan­skje send­te det mot­sat­te bud­ska­pet, at Syria nå skjøn­ner at de med Russ­lands støt­te er tryg­ge­re enn noen gang, sier De­kel, den tid­li­ge­re is­ra­els­ke ge­ne­ra­len.

Og det er hel­ler i for­hol­det mel­lom Iran og Israel at fa­ren for Syria er størst, sier han.

– Det er vi, ikke USA, som vil måt­te leve med vir­ke­lig­he­ten i Syria. Hvis Iran etab­le­re seg i Syria, vil vi slå til. Hvis vi ser at vir­ke­lig­he­ten som vokser fram i Syria blir for far­lig for oss, er vi de enes­te som kan ha in­ter­es­se av å vel­te hele As­sad-re­gi­met, sier han.

BOMBET: En sy­risk sol­dat do­ku­men­te­rer øde­leg­gel­sen av et forsk­nings­sen­ter for ut­vik­ling av kje­mis­ke vå­pen uten­for

FOTO: LOUAI BESHARA/NTB SCANPIX

Da­mas­kus etter hel­gens an­grep.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.