Snart i tra­fikk

• Om få uker skal den førerløse bus­sen ut på vei­en

Rogalands Avis - - Forside - ANDREAS HØYGÅRD BECHENSTEN ahb@ro­ga­lands­avis.no

FORUS: Den førerløse mini­bus­sen har blitt tes­tet på luk­ket bane. Nå har man høs­tet nok er­fa­ring til å ta pro­sjek­tet over i fase to, som in­ne­ba­erer tes­ting på tra­fik­kert vei.

– Det enes­te som gjen­står nå, er en en­de­lig god­kjen­ning fra Veg­di­rek­to­ra­tet. Alt til­si­er at vi vil få den, sier Stein Racin Grødem, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Forus Na­e­rings­park AS, til RA.

Skal frak­te an­sat­te

Auto­buss-pro­sjek­tet er et sam­ar­beid mel­lom Forus Na­e­rings­park Ko­lum­bus AS og Forus PRT AS.

Om alt går etter pla­nen, vil sam­ar­beids­part­ner­ne sen­de bus­sen gjen­nom en tra­sé som går fra sør­en­den av Tvedt­sen­te­ret til Ka­nal­slet­ten.

– Bus­sen rul­ler ut på vei­en her en gang i mai. Den vil etter hvert frak­te de rundt 6000 an­sat­te i om­rå­det til og fra na­er­lig­gen­de kol­lek­tiv­knute­punk­ter, sier Grødem. AS, Tra­se­en på Forus er re­la­tivt lite tra­fik­kert. Strek­nin­gen er godt as­fal­tert, med egne for­høy­ede for­tau og ty­de­lig mar­ker­te fot­gjen­ger­over­gan­ger.

Kjøre­tøy­et pro­gram­me­res til å kjø­re sak­te inn mot gang­felt, og det skal set­tes opp blink­lys og skilt for å in­for­me­re pub­li­kum.

– Nes­ten for trygt

Ruth Evy Ber­g­lyd (Sp) i fyl­kes­tra­fikk­sik­ker­hets­ut­val­get tror man har god kon­troll på det som skal skje.

– Det kan all­tids skje noe på vei­en. Jeg tror at tek­no­lo­gi­en vil bi­dra til å øke sik­ker­he­ten i tra­fik­ken, sier hun til RA. Linn Te­re­se Lohne Mar­ken, da­lig le­der i Forus PRT AS, kjen­ner tek­no­lo­gi­en godt.

– Syste­me­ne i bus­sen er så føl­som­me at den stop­per ved an­sam­lin­ger av grus i vei­en. Den er nes­ten for trygg. Vi har dess­uten an­sat­te om bord til å gri­pe inn om noe skul­le skje, sier hun.

Bus­sen vil hol­de en fart på rundt 15 km/t, og skal etter pla­nen va­ere ope­ra­tiv fram til no­vem­ber.

Den vil frak­te an­sat­te i om­rå­det til og fra busstopp. Stein Racin Grødem

FOTO: ANDREAS HØYGÅRD BECHENSTEN

TESTBANE: Den auto­no­me mini­bus­sen Easy­mi­le EZ10 er blitt tes­tet på luk­ket bane på Forus i hal­van­net år. Nå ven­ter nye ut­ford­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.