Det­te er bare tra­gisk

Mor, far og sønn om­kom i cam­ping­brann:

Rogalands Avis - - Forside - TO­RE BRULAND trb@ro­ga­lands­avis.no

Tre per­soner om­kom da det brøt ut brann i en cam­ping­vogn på Sokn lør­dag. I dag star­ter ar­bei­det med å fin­ne år­sa­ken til bran­nen.

SOKN: Tre per­soner døde da det brant i en cam­ping­vogn på Sokn cam­ping.

Klok­ken 05.30 lør­dag meld­te po­li­ti­et at det brant i cam­ping­vog­nen på Sokn cam­ping på Ren­nes­øy.

I den for­bin­del­se ble folk på ste­det eva­ku­ert til na­er­lig­gen­de res­tau­rant.

Mann­ska­per fra Stav­an­ger og Ren­nes­øy ble sendt ut og da nød­eta­te­ne kom fram til ste­det var cam­ping­vog­nen over­tent.

Ope­ra­sjons­le­der Hen­ning An­der­sen i Sør-vest po­liti­dis­trikt sa til NTB om­kring klok­ken 06.00 lør­dag at det først had­de va­ert sterk vind i om­rå­det, men den av­tok, noe som av­gren­set skade­om­fan­get.

Klok­ken 06.13 ble det meldt at bran­nen var sluk­ket.

Po­li­ti­ets krim­tek­ni­ke­re var på ste­det om­kring klok­ken 09.00, og se­ne­re på da­gen opp­lys­te po­li­ti­et at tre per­soner had­de om­kom­met i bran­nen, og at dis­se er en mor, far og en sønn bo­satt i Sand­nes.

Fort­set­ter i dag

RA snak­ket med Per Gun­nar Kva­me, po­liti­over­be­tjent og et­ter­forsk­nings­le­der i sa­ken, søn­dag for­mid­dag.

Han sier at po­li­ti­et fort­satt etter­fors­ker bran­nen.

– Vi er ikke fer­di­ge med de krim­tek­nis­ke un­der­sø­kel­se­ne og det er fort­satt vakt­hold ute på ste­det som er sik­ret, sier Kva­me og fort­set­ter:

– Så langt har vi prio­ri­tert å få ut de om­kom­ne av cam­ping­vog­nen og få dis­se til ob­duk­sjon, slik at vi kan få en sik­ker ID på dem.

Den job­ben vil ikke bli på­be­gynt før i dag.

– Hvor lang tid det vil ta, vet jeg ikke. Det kan ta én til fle­re da­ger, sier Kva­me.

Man­ge vitne­av­hør

Po­li­ti­et har fore­tatt av­hør av en rek­ke vit­ner på ste­det.

– Jeg har ikke an­tal­let, men det er snakk om man­ge. Det er in­gen av vitne­opp­lys­nin­gen som så langt har brakt oss noe na­er­me­re brann­år­sa­ken. Det er hel­ler ikke noe som ty­der på at det er for­hold ved cam­ping­plas­sen som er brann­år­sa­ken, sier Kva­me.

Når det gjel­der fram­drif­ten i sa­ken, fort­set­ter krim­tek­ni­ker­ne på ste­det i dag.

– De har ikke kom­met så langt at de har be­gynt å job­be med brann­år­sa­ken, og vil star­te opp med det­te i dag, sier Kva­me.

Kva­me be­teg­ner cam­ping­vog­nen der de tre om­kom­ne ble fun­net som helt ut­brent.

– Det var en kraf­tig brann, så and­re cam­ping­vog­ner kan også ha blitt brann­skadd. Men det er ikke meldt om and­re per­son­ska­der, sier han.

Ord­fø­rer på ste­det

Bir­ger S. Cle­ment­sen, råd­mann i Ren­nes­øy, sier til RA at kom­mu­nen har va­ert i be­red­skap si­den klok­ken 06.00 lør­dag mor­gen.

– I til­legg til brann­ve­se­net har vi også hatt et krise­psy­kia­trisk team på Sokn cam­ping. Ord­fø­rer Dag­ny Sun­nanå Haus­ken har også va­ert og snak­ket med inne­ha­ve­ren av cam­ping­plas­sen.

– Cam­ping­vog­ne­ne med til­hø­ren­de hyt­ter står tett på Sokn cam­ping. Er det­te en fare for sik­ker­he­ten?

– Det­te er ikke noe jeg har kom­men­ta­rer til nå. Jeg reg­ner med at de står slik de skal stå i for­hold til gjel­den­de for­skrif­ter, sier Cle­ment­sen.

FOTO: PRIVAT

FULL FYR: Cam­ping­vog­nen var over­tent da nød­eta­te­ne kom til ste­det.

KRIM­TEK­NI­KE­RE PÅ STE­DET: Krim­tek­ni­ke­re job­bet på Sokn cam­ping med å få de om­kom­ne ut av cam­ping­vogn

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.