BENTE ROGNAN GRAVKLEV: Barne­hage­po­li­tikk og bar­se­l­om­sorg har ikke va­ert bort­skjemt med de sto­re over­skrif­te­ne. Men noe har for­and­ret seg.

To Høy­re-stats­rå­der sit­ter svar skyl­dig på hver sin tik­ken­de bom­be. De ser opp­sikts­vek­ken­de av­slap­pe­de ut.

Rogalands Avis - - Forside - BENTE R. GRAVKLEV De­batt­re­dak­tør Twit­ter: @dags­avi­sen Bente.rognan.gravklev@dags­avi­sen.no

Barne­hage­po­li­tikk og bar­se­l­om­sorg har ikke va­ert bort­skjemt med de sto­re over­skrif­te­ne. Men noe har for­and­ret seg. Finn lik­he­te­ne i det føl­gen­de:

Barne­hage­opp­rø­ret: Nors­ke barne­ha­ger tren­ger fle­re an­sat­te. Barne­hage­an­sat­te har for­mid­let fle­re ti­talls kro­nik­ker hos Dags­avi­sen på nett un­der knag­gen #ufor­svar­lig. De kla­rer ikke dek­ke over len­ger. Her er his­to­ri­er om hvor­dan for få fang og hen­der gjør at barn gir opp å søke opp­merk­som­het fra voks­ne, som er del av fun­da­men­tet i de­res hver­dag i opp mot 50 ti­mer i uka. Barn som tren­ger å bli sett, blir ikke sett. Pro­ble­mer som kan lø­ses på et tid­lig sta­di­um i bar­nets liv, kan iste­den ut­vik­le seg til å bli kri­tis­ke når bar­net be­gyn­ner på sko­len. Vi skjøn­ner alle hvor galt det kan gå.

Kunn­skaps­mi­nis­ter Jan To­re San­ner (H) er enig i at barn må ha nok voks­ne rundt seg i barne­ha­ge­ne, og sier det­te til Dags­avi­sen om Barne­hage­opp­rø­ret: «Kom­mu­ne­ne og barne­hage­ei­er­ne har et an­svar for å sør­ge for at det er en for­svar­lig be­man­ning.» San­ner tar gjer­ne en fei­ring for re­gje­rin­gens for­slag til lov­fes­tet be­man­nings­norm, men for­la­ter fes­ten før de ube­ha­ge­li­ge sam­ta­le­ne om hvor­dan nor­men ikke sik­rer til­strek­ke­lig an­tall an­sat­te gjen­nom hele barne­hage­da­gen. At Kunn­skaps­de­par­te-men­tet fikk en rek­ke hø­rings­svar om be­man­nings­nor­men, der barne­hage­sty­re­re- og an­sat­te ad­var­te, vir­ker han ikke å ha blitt sa­er­lig på­vir­ket av.

Bar­sel­re­vo­lu­sjo­nen: Sta­dig fle­re kvin­ner skri­ves ut fra syke­hus tid­lig etter fød­sel, uten at kom­mu­ne­ne er kla­re til å føl­ge opp kvin­ne­ne og de ny­fød­te bar­na. Fag­folk har ad­vart om en bar­se­l­om­sorg som li­der un­der krav om kor­te­re ligge­tid på syke­hus. I ver­ste fall kan sped­barns­dø­de­lig­he­ten øke.

Helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) me­ner vi må slut­te å skrem­me kvin­ner som snart skal føde. Høie er for­nøyd med at det an­set­tes sta­dig fle­re jord­mød­re i kom­mu­ne­ne, og tar med til­syne­la­ten­de ro at Jord­mor­for­enin­gen har ad­vart om at det ikke på langt na­er an­set­tes man­ge nok, og at det kan få dra­ma­tis­ke føl­ger. Nor­ges ret­nings­lin­jer bry­ter dess­uten med Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjons an­be­fa­ling om at kvin­ner bør va­ere på syke­hu­set i minst 24 ti­mer etter en fød­sel, skrev Dags­avi­sen ny­lig. Til det sa Høie: «Det må du spør­re Helse­di­rek­to­ra­tet om». Han vil ikk mene noe om ligge­tid.

Hva er lik­he­te­ne i dis­se to sa­ke­ne? Fag­folk ad­va­rer om kri­tis­ke for­hold som tru­er barns livs­ut­vik­ling i Nor­ge. San­ner og Høie for­hol­der seg nok­så likt: De er eni­ge i at opp­føl­gin­gen er vik­tig, men de vi­ser til at and­re in­stan­ser må sva­re for det som svik­ter. Når ligge­ti­den for fø­den­de er for kort, må Helse­di­rek­to­ra­tet for­kla­re. Når det ikke er nok an­sat­te i barne­ha­ge­ne, må kom­mu­ne­ne og ei­er­ne fin­ne bed­re løs­nin­ger.

En skul­le tro at vars­ler om for­hold som kan va­ere ska­de­li­ge for barn vil­le blitt tatt med et stør­re al­vor. Det er un­der­lig

hvor­dan de to Høy­re-stats­rå­de­ne, som reg­nes som so­li­de po­li­ti­ke­re, iste­den vel­ger å sky­ve an­sva­ret vekk fra seg selv.

Det er ikke slik at man­gel på voks­ne i barne­ha­ger og svik­ten­de opp­føl­ging av bar­sel­kvin­ner er si­tua­sjo­ner som har opp­stått over nat­ta. Det­te er ut­vik­ling vi har sett over tid, der an­sat­tes sam­vit­tig­het og lo­ja­li­tet har va­ert ut­nyt­tet for å rea­li­se­re mest mu­lig kost­nads­ef­fek­ti­ve helse- og om­sorgs­tje­nes­ter. Mens jord­mød­re og and­re syke­hus­an­sat­te har løpt mel­lom føde­stuer, el­ler pa­si­ent­ho­tell­rom, for å sik­re tryg­ge føds­ler og god amme­start, har barne­hage­an­sat­te løpt mel­lom blei­e­skift, mål­ti­der og barn som tren­ger en klem. Noen har of­fent­lig for­talt om høyt ar­beids­press, mens man­ge har tiet, kan­skje av lo­ja­li­tets­grun­ner til ar­beids­gi­ver, og kan­skje på grunn av en form for ak­sept for at «sånn er det ba­re». Så er det noen som har fått nok. Og det er nok en lik­het mel­lom Barne­hage­opp­rø­ret og Bar­sel­re­vo­lu­sjo­nen: Gras­ro­ten­ga­sje­men­tet. Pri­vat­per­soner, for­eld­re og an­sat­te ak­sep­te­rer ikke len­ger at bar­na ned­prio­ri­te­res. De ser sam­men­hen­gen mel­lom barns tid­li­ge er­fa­rin­ger, og hvor­dan de ut­vik­ler seg til å bli men­nes­ker som skal føre sam­fun­net vårt vi­de­re.

Ak­ti­vis­te­ne for en bed­re bar­se­l­om­sorg, Lands­for­enin­gen 1001 da­ger, fikk en av pa­ro­le­ne un­der årets 8. mars-tog, der de tok til orde for en bar­sel­re­vo­lu­sjon. En­ga­sje­men­tet gjor­de bar­se­l­om­sor­gen til et av de mest om­tal­te te­ma­ene i for­bin­del­se med 8. mars. Helse­mi­nis­te­ren har måt­tet sva­re for seg i Stor­tin­get, og i for­ri­ge uke var det hø­ring om Sen­ter­par­ti­ets for­slag til til­tak for å for­hind­re ufor­svar­lig kutt i ligge­ti­den. Barne­hage­opp­rø­ret 2018 har sam­let over 21.000 med­lem­mer på Face­bo­ok, og også fått for­eld­re til å slut­te seg til For­eldre­opp­rø­ret, med rundt 12.000 med­lem­mer. For­eld­re­ne har sam­let inn un­der­skrif­ter til et opp­rop, og pep­rer stor­tings­po­li­ti­ke­re med hen­ven­del­ser.

Skild­rin­ger av en man­gel­full bar­sel­opp­føl­ging og en håp­løs barne­hage­hver­dag har truf­fet et sterkt en­ga­sje­ment. Spørs­må­let er hvor­for ikke San­ner og Høie vir­ker mer pre­get av det­te. De stort sett dress­kled­de skuld­re­ne vir­ker for­styr­ren­de lave. De som har brukt tid og kref­ter på å for­tel­le sine his­to­ri­er for­tje­ner en langt bed­re re­spons. For selv­sagt er San­ner og Høie an­svar­li­ge for ram­me­ne som har skapt be­ho­vet for opp­rør og re­vo­lu­sjon. At de hev­der noe an­net er di­rek­te feigt.

MÅ SVA­RE: Kunn­skaps­mi­nis­ter Jan To­re San­ner (t.v.) og helse­mi­nis­ter Bent Høie må sva­re langt bed­re for seg over­for Barne­hage­opp­rø­ret og de som øns­ker en bed­re bar­se­l­om­sorg.

FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.