Trumps an­grep end­rer in­gen­ting

Rogalands Avis - - Forside - ■ ÅSNE GULLIKSTAD As­ne.gullikstad@dags­avi­sen.no

SYRIA: Vest­li­ge ra­kett­an­grep til tross: Syria-kri­gen går vi­de­re som før. Etter As­sad-re­gi­mets sei­er i Øst-ghouta ser re­gi­met nå vi­de­re mot nye mål.

– Den sy­ris­ke op­po­si­sjo­nen er svek­ket og split­tet, USA har ikke opp­nådd noe sa­er­lig og Russ­land er ikke sa­er­lig svek­ket. Angrepet mot sy­ris­ke mål var et show hel­ler enn et vende­punkt, og vil ikke end­re noe på bak­ken, sier fors­ker Jakub Go­d­zi­mir­ski, som føl­ger rus­sisk uten­riks- og sik­ker­hets­po­li­tikk på Norsk uten­riks­po­li­tisk in­sti­tutt (NUPI).

Sei­er i Øst-ghouta

Få ti­mer etter at USA, Frank­ri­ke og Stor­bri­tan­nia natt til lør­dag send­te ra­ket­ter mot sy­ris­ke mål som en re­ak­sjon på det de me­ner er Sy­rias bruk av kje­mis­ke vå­pen, kun­ne pre­si­dent Bashar al-as­sad no­te­re seg nok en mi­li­ta­er sei­er på bak­ken. Re­gje­rings­styr­ke­ne tok kon­troll over byen Dou­ma, byen der det skal ha fore­gått et kje­misk an­grep en uke tid­li­ge­re. Dou­ma var den sis­te opp­rørs­bas­tio­nen i Øst-ghouta, som As­sad-re­gi­met nå alt­så har kon­troll over.

Der­med står nye mål for tur for As­sad på vei­en mot å sik­re kon­troll over alle ter­ri­to­ri­er i Syria.

– Nå vil Russ­land fort­set­te å set­te kref­te­ne inn på mi­li­ta­er støt­te til Sy­rias pre­si­dent Bashar al-as­sad, og så sat­se på en slags «po­li­tisk løs­ning» der Russ­land stil­ler seg bak As­sad som fort­satt le­der og man får en slags «sta­bi­li­tet», og der en svek­ket op­po­si­sjon får noen inn­røm­mel­ser etter hvert, sier Go­d­zi­mir­ski.

Sam­ar­bei­det

Ra­kett­an­gre­pe­ne fra USA, Stor­bri­tan­nia og Frank­ri­ke var ret­tet mot to lag­re for kje­mis­ke vå­pen uten­for Homs og et forsk­nings­sen­ter for ut­vik­ling av kje­mis­ke vå­pen uten­for Da­mas­kus. An­gre­pe­ne styr­te unna rus­sis­ke mål, og man unn­gikk der­med fa­ren for en far­lig es­ka­le­ring mel­lom stor­mak­te­ne, slik man­ge fryk­tet etter re­to­rik­ken tid­li­ge­re i uka.

Go­d­zi­mir­ski me­ner det­te var enes­te «lys­punkt» i angrepet; at den di­rek­te kom­mu­ni­ka­sjons­lin­jen mel­lom den ame­ri­kans­ke og rus­sis­ke mi­li­ta­er­le-del­sen i Syria har va­ert i ak­ti­vi­tet.

– Det er et ek­sem­pel på

hvor­dan stor­mak­te­ne kan «sam­ar­bei­de uten å sam­ar­bei­de», og har hatt kon­takt for å unn­gå at si­tua­sjo­nen kom ut av kon­troll, ved at man unn­gikk de rus­sis­ke ba­se­ne i Syria. USA, Stor­bri­tan­nia og Frank­ri­ke valg­te en måte å gjø­re det på som ver­ken ut­ford­ret Russ­land el­ler gjor­de det mu­lig for Russ­land å in­ter­ve­ne­re, sier Go­d­zi­mir­ski.

– En for­len­gel­se

Etter an­gre­pe­ne natt til lør­dag har man­ge pekt på at USA, Stor­bri­tan­nia og Frank­ri­ke trakk opp en gren­se ved kje­mis­ke vå­pen, men el­lers ikke er vil­lig til å gjø­re noe som end­rer noe i Syria-kri­gen – i prak­sis et sig­nal til As­sad om at alt an­net går ustraf­fet gjen­nom.

– Selv om det­te er ment å dri­ve av­skrek­king for å hind­re bruk av kje­mis­ke vå­pen, er det et helt ar­se­nal av kon­ven­sjo­nel­le vå­pen som folk i Syria kan bli drept av uten at det får noen vir­ke­li­ge kon­se­kven­ser. Det er all grunn til å tro at det vil fort­set­te, sier Sam Hel­ler, se­nior­ana­ly­ti­ker i In­ter­na­tio­nal Cri­sis Group iføl­ge The New York Ti­mes.

Se­nior­fors­ker Kje­til Sel­vik ved NUPI pe­ker også på at angrepet ikke end­rer stort.

– Angrepet var en for­len­gel­se av den må­ten kri­gen har ut­spilt seg på i de sis­te åre­ne, der stor­mak­ter for­be­hol­der seg ret­ten til å bom­be når det er noe de fin­ner uak­sep­ta­belt. Må­ten an­gre­pe­ne ble ut­ført på vis­te at det var vik­tig ikke å end­re styrke­for­hol­det på bak­ken i Syria på en måte som kun­ne end­ret ut­fal­let av kon­flik­ten. At an­gre­pe­ne var så be­gren­se­de vis­te også at de tre lan­de­ne hel­ler ikke øns­ker å fel­le As­sad, for­di de ikke øns­ker ei­er­skap til kon­flik­ten og for­di de fryk­ter kon­se­kven­se­ne av yt­ter­li­ge­re de­sta­bi­li­se­ring, sier Sel­vik til Dags­avi­sen.

Han sier Russ­land kan inn­kas­se­re som en halv­sei­er at USA imøte­kom Russ­lands trus­ler om mot­an­grep ved å unn­la­te rus­sis­ke mål, slik at Russ­land kun­ne la va­ere å sva­re med mot­an­grep.

Nye mål

At As­sad-re­gi­met nå har tatt kon­troll over Øst-ghouta like uten­for Da­mas­kus an­ses som nok en sei­er for re­gje­rin­gen, støt­tet av Russ­land og Iran. Nå kan opp­rørs­kon­trol­ler­te Id­lib va­ere et av de nes­te vik­ti­ge må­le­ne for As­sad-styr­ke­ne.

– Re­gi­met har sagt det vil gjen­erob­re hele ter­ri­to­ri­et, men vil nå kom­me inn i om­rå­der som i mot­set­ning til Øst-ghouta har and­re lands styr­ker som be­skyt­te­re, sier Sel­vik.

I Af­rin i nord har Tyr­kia tatt kon­trol­len over sy­risk­kur­dis­ke Ypg-mi­lit­sen. I om­rå­der i naer­he­ten støt­ter USA den kur­disk-do­mi­ner­te grup­pen Sy­rias de­mo­kra­tis­ke styr­ker.

– Øst-ghouta, som bur­de va­ert en en­kel jobb for As­sad­re­gi­met, tok lang tid å få kon­troll på. Det er in­gen­ting som ty­der på at kri­gen er over, sier Sel­vik.

EUS uten­riks­mi­nist­re ga i går en in­di­rek­te støt­te til angrepet fra USA, Stor­bri­tan­nia og Frank­ri­ke.

– Mi­nis­ter­rå­det støt­ter alle til­tak for å for­hind­re bruk av kje­mis­ke vå­pen, skri­ver uten--

riks­mi­nist­re­ne i en fel­les er­k­la­e­ring.

Jakub Go­d­zi­mir­ski kal­ler det et pa­ra­doks at USA, Frank­ri­ke og Stor­bri­tan­nia har valgt å rea­ge­re på det som ser ut som et en­kelt­an­grep av kje­mis­ke vå­pen.

– Pa­ra­dok­set i hele den­ne si­tua­sjo­nen er at man har hatt en kon­flikt si­den 2011 som kan ha kos­tet så man­ge som 400.000 liv og har skapt en flykt­ning­bøl­ge med mil­lio­ner av men­nes­ker, og så rea­ge­rer man sym­bolsk på én hen­del­se. For sy­re­re på bak­ken er det uve­sent­lig om de mis­ter li­vet av kje­mis­ke vå­pen el­ler and­re vå­pen, sier Go­d­zim­ri­ski.

VI­DE­RE: Med støt­te fra Russ­land går Syria vi­de­re for å vin­ne nye ter­ri­to­ri­er fra opp­rø­rer­ne. I Alep­po, hvor den­ne pla­ka­ten av Vla­di­mir Pu­tin og Bashar al-as­sad er, har re­gi­met for lengst fått kon­troll.

FOTO: JOSEPH EID/NTB SCANPIX

FOTO: NTB SCANPIX

TRIO: An­gre­pe­ne fra de tre le­der­ne Macron, Trump og May har ikke end­ret noe på bak­ken i Syria.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.