Fa­mi­lie-FEIDE

FEM BLAD DA­NI­EL­SEN MØ­TES I 1. RUN­DE NM:

Rogalands Avis - - Forside - ■ ESPEN A. IVERSEN esi@ro­ga­lands­avis.no

Store­bror André Da­ni­el­sen er en le­gen­de i Vi­king med over 500 kam­per i mørke­blått. Det er all­menn­kunn­skap hos det fot­ball­kyn­di­ge pub­li­kum i re­gio­nen. Det kan­skje ikke alle vet er at det mes­te av den fot­ball­in­ter­es­ser­te slek­ten hans er sterkt in­volvert i 1. runde­mot­stan­der Madla.

– Lett valg

Pap­pa Bent Da­ni­el­sen har i en år­rek­ke fun­gert som pri­mus mo­tor, ma­te­rial­for­val­ter og opp­mann rundt A-la­get. Ste­mor Lise Da­ni­el­sen var tid­li­ge­re dag­lig le­der i klub­ben. Lille­bror Chris Da­ni­el­sen har fle­re år på ba­ken som driv­kraf­ten på midt­ba­nen i. 3. di­vi­sjons­klub­ben. Halv­bror Ma­ri­us Da­ni­el­sen spil­ler også i konge­blått – selv om han er sva­ert tvil­som til ons­da­gens kamp grun­net en strekk­ska­de.

På top­pen av det hele er Madla-kap­tein Tho­mas Leid­land sam­bo­er med søs­ter Ton­je Da­ni­el­sen – og «svo­ge­ren» i det­te bil­det.

Selv om pap­pa Bent har in­volver­te i beg­ge lei­rer er han ikke i tvil.

– Jeg hol­der selv­sagt med Madla. Med tre in­volver­te der og én i Vi­king er val­get en­kelt selv om det er Vi­king som kan gå langt i NM, sier Da­ni­el­sen se­nior.

Lo­ver luft­krig og ky­nis­me

Chris Da­ni­el­sen fikk sitt al­ler førs­te møte mot store­bror André på ba­nen i fjor. Da møt­tes de an­sikt til an­sikt for Madla og Vi­king 2.

– Vi spil­te di­rek­te mot hver­and­re po­si­sjons­mes­sig. Jeg fikk tid­lig satt to­nen med en stygg tak­ling og fikk ham sur. Dess­ver­re tap­te vi 1–0 i den kam­pen, men jeg fikk satt to tun­ne­ler på André. Etter det spar­ket han meg ned, sier Chris Da­ni­el­sen.

Tun­ne­ler blir det nep­pe man­ge av på en vin­ter­sli­ten gress­mat­te på sta­dion til In­ter­na­tio­nal School of Stavanger ons­dag. Madla vars­ler krig, ky­nis­me, di­rek­te fot­ball og lan­ge bal­ler. Det vil hand­le om «Scot­tish ti­ki-taka» i sin re­nes­te form.

Det­te har len­ge va­ert Mad­las spe­sia­li­tet. Og de har tro på at det er mu­lig å rys­te Vi­king. Spe­si­elt om de mørke­blå går i fel­len med å stil­le for svakt lag el­ler å un­der­vur­de­re dem.

– Knok­kel­fot­ball er nok vei­en å gå for oss. Når det er sagt tror jeg beg­ge lag må slå langt på un­der­la­get. Her vil det smel­le. Vi må få dem ut av sti­len, sier Chris Da­ni­el­sen.

Han min­ner om at opp­skrif­ten har vir­ket før.

– Vi tap­te 2–1 for Sand­nes Ulf i cu­pen i 2016 og var uhel­di­ge ut ifra sjan­ser og spill. Da­gen etter pra­tet jeg med tre­ne­ren og han var sjok­kert. Nå er Vi­king i sam­me di­vi­sjon. Klart vi går inn i det­te med et ut­gangs­punkt om at det er mu­lig, sier Chris Da­ni­el­sen – som li­ke­vel inn­ser at sjan­se­ne er små.

Det er nok knok­kel­fot­ball som er vei­en å gå. Chris Da­ni­el­sen

Lo­ver by­dels­fest

Dag­lig le­der Mor­ten Tøn­nes­sen i Madla hå­per på over 1000 til­skue­re ons­dag og min­ner om at VBK trakk så man­ge i fjor. Han lo­ver også fest i by­de­len.

– Idretts­pa­trul­jen stil­ler opp og det blir mu­lig­het for de yngs­te til å prø­ve man­ge for­skjel­li­ge ak­ti­vi­te­ter før kam­pen. Så blir det også fall­skjerm­hop­ping. Ka­ker og dug­nads­ånd er også en selv­føl­ge, for­tel­ler han.

Bane­for­hol­de­ne på ISS sta­dion er ikke de bes­te, men iføl­ge Tøn­nes­sen er det nep­pe ak­tu­elt å flyt­te kam­pen til kunst­gres­set.

– Alle sig­na­le­ne er at det blir gress og bane­åp­ning, sier Tøn­nes­sen – som også er glad for det ut ifra at det kun er gress­ba­nen som har skik­ke­li­ge tri­bu­ner.

Madla tap­te 3–0 borte for Uraedd i sin førs­te se­rie­kamp. Li­ke­vel har klub­bens dag­li­ge le­der, som selv spil­te i Vi­king sist de var på nivå to, tro på at det kan bli en bom­be på ons­dag.

– Vi har tro på at ting kan skje på Madla til tross for en svak se­rie­pre­miere.

DA­NI­EL­SEN-KLA­NEN: Ma­ri­us Da­ni­el­sen, Tho­mas Leid­land, André Da­ni­el­sen, Chris Da­ni­el­sen og pap­pa Bent Da­ni­el­sen foran mor­gen­da­gens Nm-du­ell i 1. run­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.