Barn med spe­si­el­le be­hov får ikke del­ta

For­eld­re rea­ge­rer på av­slag fra Fiks Fe­rig­ge Fe­rie: Ap-po­li­ti­ker Lin­da Susan­ne Krü­ger er blitt kon­tak­tet av for­eld­re som hev­der at den kom­mu­na­le fe­rie­klub­ben av­vi­ser barn med spe­si­el­le be­hov.

Rogalands Avis - - Forside - ■ CAROLINE T. GILJE cte@ro­ga­lands­avis.no

– Det er sva­ert be­kym­rings­fullt om det­te er til­fel­le. Det­te er en sår­bar grup­pe som kan­skje mye mer enn and­re barn vil ha kjempe­ut­byt­te av den­ne type til­bud, sier Ap-po­li­ti­ker i Stavanger, Lin­da Susan­ne Krü­ger, til RA.

Hun er blitt kon­tak­tet av to fa­mi­li­er som har meldt bar­na på den kom­mu­na­le fe­rie­klub­ben Fiks Fe­rig­ge Fe­rie (FFF). Til tross for at på­mel­din­gen er gjort in­nen fris­ten, har beg­ge fa­mi­li­er fått be­skjed om at un­ge­ne ikke får del­ta. Kom­mu­nen har gitt dem føl­gen­de be­skjed, hev­der de: FFF har ikke ka­pa­si­tet el­ler res­sur­ser til å iva­re­ta un­ge­ne de­res på en god nok måte. Bar­na har nem­lig spe­si­el­le be­hov.

Ber om opp­kla­ring

Be­grun­nel­sen for av­vis­nin­gen ser Krü­ger al­vor­lig på.

– De på­meld­te bar­na har ikke sva­ert sto­re pro­ble­mer, men de kre­ver gjer­ne litt eks­tra. Jeg me­ner det er be­kym­rings­fullt der­som kom­mu­nen ikke har res­sur­ser til å ta vare på og gi et fe­rie­til­bud alle barn, sier Krü­ger, som ikke har hørt om pro­blem­stil­lin­gen tid­li­ge­re. Hun har der­for sendt en rek­ke spørs­mål til ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Stavanger kom­mu­ne for å få en opp­kla­ring i på­mel­dings­prak­si­sen til FFF. Spørs­må­le­ne vil hun få svar på i kom­mu­nal­sty­ret for leve­kår i dag.

Job­ber med sa­ken

FFF er et som­mer­til­bud for barn som bor i Stavanger kom­mu­ne. Fe­rie­klub­ben har ba­ser i de fles­te by­dels­hu­se­ne i Stavanger i lø­pet av som­mer­en. Fra by­dels­hu­se­ne går tu­ren til for­skjel­li­ge fe­rie­opp­le­vel­ser, som for ek­sem­pel mu­se­ums­be­søk, tur til Lind­øy, Konge­par­ken og Viteng­år­den, he­ter det på nett­si­den til Stavanger kom­mu­ne.

Det er Ung­dom og Fri­tid i Stavanger kom­mu­ne som har an­sva­ret for FFF. Av­de­lings­le­der Tone Ha­rald­seth hen­vi­ser til kom­mu­nal­sjef barn, unge og fa­mi­lie, Mo­na Fjø­ren Kop­per­stad, for kommentar.

– Ad­mi­ni­stra­sjo­nen job­ber nå med sa­ken som skal leg­ges fram til po­li­ti­ker­ne i kom­mu­nal­sty­ret. For­di vi er midt i ar­bei­det med det­te, har jeg ikke lyst til å gå inn i kon­kre­te sa­ker nå, men det­te vil bli be­lyst i sva­ret de får, sier Kop­per­stad til RA, som fore­lø­pig ikke kjen­ner til om­fan­get av an­tall barn som ikke får del­ta på FFF for­di de har spe­si­el­le be­hov.

Kop­per­stad sier at ad­mi­ni­stra­sjo­nen i sam­me svar til po­li­ti­ker­ne vil opp­ly­se om hvil­ke mu­lig­he­ter kom­mu­nen har for in­di­vi­du­ell til­rette­leg­ging for barn i FFF. På spørs­mål om hvil­ke mu­lig­he­ter de har, hen­vi­ser hun til Fff-ret­nings­lin­je­ne på nett­si­den til Stavanger kom­mu­ne.

Der he­ter det: «Der­som bar­net til dag­lig tren­ger per­son­lig as­sis­tent er det vik­tig at du mel­der fra om det­te i på­mel­dings­skje­ma­et. Vi gjør opp­merk­som på at FFF pas­ser best for barn som uten sto­re hind­rin­ger har mu­lig­het til å del­ta i det opp­sat­te pro­gram­met.»

– Da blir det, så langt som mu­lig, ar­bei­det for å imøte­kom­me det­te, leg­ger Kop­per­stad til.

Sva­ert be­kym­rings­fullt om det­te er til­fel­le. Lin­da Susan­ne Krü­ger, Ap

Fant løs­ning

I fjor ble også by­styre­re­pre­sen­tant i Stavanger kom­mu­ne, An­ne Kris­tin Bruns (KRF), kon­tak­tet av en mor som ikke fikk plass til bar­net sitt på FFF. Den gang fikk his­to­ri­en en lyk­ke­lig slutt.

– Jeg kon­tak­tet da FFF di­rek­te og sam­men klar­te vi å fin­ne en løs­ning på hvor­dan vi kun­ne or­ga­ni­se­re den­ne si­tua­sjo­nen, sier Bruns til RA. Hun for­ven­ter at det sam­me skjer også nå.

– Det hand­ler om å snak­ke sam­men, så får man kan­skje gå noen run­der eks­tra. Det er ikke all­tid en­kelt å vite hvor stor res­surs­bru­ken blir, men min opp­le­vel­se er at FFF er vel­dig flek­sib­le på å imøte­kom­me barn med spe­si­el­le be­hov, sier hun.

Ap-po­li­ti­ker Lin­da Susan­ne Krü­ger på­pe­ker at det i kom­mu­nen er stor opp­merk­som­het om­kring barne­fat­tig­dom og iva­re­ta­kel­se av barn med spe­si­el­le be­hov, samt av fa­mi­li­er med dis­se ut­ford­rin­ge­ne. – Jeg er sik­ker på at det tverr­po­li­tisk er stor vil­je til å se på det­te og even­tu­elt leg­ge inn eks­tra res­sur­ser hvis det er dét som er år­sa­ken til at bar­na ikke får del­ta på FFF, sier hun.

BE­KYM­RET: Lin­da Susan­ne Krü­ger (Ap) har fått hen­ven­del­ser fra fa­mi­li­er som har barn med spe­si­el­le be­hov. De får ikke va­ere med på Fiks Fe­rig­ge Fe­rie, hev­der de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.