I ver­ste fall kan Rog­fast sen­de fyl­ket til ROBEK, sta­tens svarte­lis­te over kom­mu­ner og fyl­kes­kom­mu­ner som er øko­no­mis­ke ver­stin­ger.

Rogalands Avis - - Forside - BJØRN G. SAEBØ:

Byg­gin­gen av den 26 kilo­me­ter lan­ge Rog­fast-tun­ne­len er i gang, og ved Ars­vå­gen har det va­ert gravd og sprengt i noen må­ne­der. Tun­ne­len til 16 mil­li­ar­der kro­ner skal knyt­te nord og sør sam­men i Ro­ga­land og va­ere en del av den ferje­frie strek­nin­gen mel­lom Kris­tian­sand og Trond­heim. Nå står pro­sjek­tet i fare for å stop­pe opp. Kran­ge­len mel­lom fyl­kes­kom­mu­nen og sta­ten om en låne­ga­ran­ti tru­er hele Rog­fast.

Lo­ka­le og na­sjo­na­le medi­er – VG se­nest i går – har va­ert inn­om den mu­li­ge Rog­fast-stop­pen, selv­sagt med dét i bak­ho­det at Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og fyl­kes­kom­mu­nen blir eni­ge til slutt. Stri­dens kjer­ne er låne­ga­ran­ti­en på 16 mil­li­ar­der som fyl­kes­tin­get har ved­tatt. Tid­li­ge­re har sli­ke ga­ran­ti­er va­ert sett på som en for­ma­li­tet, som Ry­fast-ga­ran­ti­en på 10 mil­li­ar­der, men end­rin­ger i for­ut­set­nin­ge­ne har gitt fyl­kes­po­li­ti­ker­ne kal­de føt­ter. År­sa­ken er at bom­penge­inn­tek­te­ne til tun­ne­le­ne er blitt mer usik­re, spe­si­elt på grunn av de av­gifts­frie el­bi­le­ne. Den sto­re kjep­pen i hju­let er at fyl­kes­kom­mu­ne­ne nep­pe kan hind­re pri­vat­drev­ne fer­jer å tra­fik­ke­re strek­nin­ger som er i kon­kur­ran­se med tun­ne­le­ne. Lauv­vik-oanes kan få pri­vat drift, og vil kun­ne brem­se inn­tek­te­ne til Ry­fast. Til­sva­ren­de fer­je over Bokna­fjor­den kan true for Rog­fast-inn­tek­ten. Fyl­kets sto­re pro­blem er at usik­ker­he­ten rundt ga­ran­ti­en kan føre til la­ve­re kre­ditt­ver­dig­het og ri­si­ko for at en al­le­re­de gjelds­tyn­get fyl­kes­kom­mu­ne må ta opp dy­re­re lån. I ver­ste fall kan Rog­fast sen­de fyl­ket til ROBEK, sta­tens svarte­lis­te over kom­mu­ner og fyl­kes­kom­mu­ner som er øko­no­mis­ke ver­stin­ger.

– Ro­ga­land vil ha Rog­fast, slår sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen fast, og er for­nøyd med at sta­ten har økt sin del av reg­nin­gen fra 2,5 til 5,1 mil­li­ar­der. Sam­me stats­råd vil hel­ler ikke stan­se pri­vat ferje­drift og av­vi­ser at for­ut­set­nin­ge­ne er end­ret. Det enes­te usik­re nå er om Sol­vik-ol­sen har inn­tatt strut­sens po­si­sjon el­ler fått tun­nel­syn.

I ver­ste fall kan Rog­fast sen­de fyl­ket til ROBEK, sta­tens svarte­lis­te over kom­mu­ner og fyl­kes­kom­mu­ner som er øko­no­mis­ke ver­stin­ger.

DAGS­AVI­SEN RA

Bjørn G. Saebø

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.