Sol, smør og suk­ker

Rogalands Avis - - Samfunn - Eli­sa­beth.helgeland.wold@dags­avi­sen.no

– Man­ge kjen­ner deg fra Kat­zen­jam­mer, hvor­dan har det va­ert for deg å gå solo?

– Egent­lig har jeg ald­ri hatt noe øns­ke om å va­ere ar­tist i det hele tatt, men det ba­re blei sånn da jeg star­ta med Kat­zen­jam­mer. Og for 10 år si­den had­de det va­ert uten­ke­lig. Men da jeg skjøn­te at Kat­zen­jam­mer skul­le ha en pau­se ble jeg jo ar­beids­le­dig og måt­te fin­ne på noe, jeg kun­ne kan­skje bli lege som fa­ren min el­ler sat­se vi­de­re på mu­sik­ken. Det ble det sis­te og det fø­les bra og rik­tig.

– Hva er den størs­te for­skjel­len å va­ere i et band og å va­ere ale­ne?

– Nå er det jo sånn at jeg har med fas­te mu­si­ke­re på sce­nen, så fø­lel­sen er at jeg er i et band. For­skjel­len er at det er jeg som la­ger all mu­sik­ken og har re­gi på det mes­te, og det fø­les fint. Det gir meg dess­uten en mu­lig­het til å va­ere mer per­son­lig, og var rik­tig nå.

– Du fikk ter­ning­kast fem av Dags­avi­sen for al­bu­met «Skin­hor­se Play­ground» i høst, hva be­tyr kri­tik­ker for deg?

– Jeg le­ser sjel­den el­ler ald­ri kri­tik­ker, det er jo ba­sert på én per­sons me­ning. Men når det gjel­der meg selv må jeg le­se. Alt på den drøye ska­la er bra – en­ten ene­re og to­ere el­ler fem­me­re og sek­se­re.

– Du er all­si­dig mu­si­kalsk og kunst­ne­risk, du spil­ler, skri­ver lå­ter, er de­sig­ner og ar­ran­gør. Hva li­ker du al­ler best?

– Etter en lang pe­rio­de med mu­sikk er det fint å set­te seg ned ved sy­ma­ski­nen, og etter mye teg­ning er det fint å spil­le, alt til sin tid – jeg els­ker alt.

– Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– Vik­tigs­te boka for meg, og som har gjort mest end­ring i li­vet er «Con­ver­sa­tions with God» av Nea­le Do­nald Walsch. Ikke for­di jeg er så kris­ten, men den var skjell­set­ten­de og in­tens. Jeg les­te den på et tids­punkt hvor jeg – Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Mu­sikk, sjo­ko­la­de, na­tur og kunst.

– Hvem er din barn­doms­helt? – Roald Dahl, jeg kan hele «Ge­orgs ma­gis­ke medi­sin» uten­at, og det er ikke tull! Jeg hør­te i styk­ker lyd­boka hvor Ha­rald Hei­de Ste­en jr. le­ser, stak­kars for­eld­ra mine.

– Hva gjør du når du skei­er ut? – Fø­ler at jeg skei­er ut hele tida, in­gen­ting er fir­kan­ta el­ler ri­gid i min ver­den. Som i pås­ken, da tok jeg en halv pak­ke Bre­mykt og hel­te mas­se suk­ker oppi, pluss litt mel, rør­te det sam­men og spis­te. Da fikk jeg fett­sjokk, det var kri­se, ha-ha.

– Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?

– At jeg ikke kla­rer å for­stå når jeg bør ta pau­se, jeg skul­le øns­ke jeg var flin­ke­re til å le­se meg selv litt bed­re.

– Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot el­ler for?

– Mot all un­der­tryk­kel­se av mi­no­ri­te­ter, det pro­vo­se­rer meg eks­tremt.

– Er det noe du ang­rer på?

– Ge­ne­relt sy­nes jeg an­g­ring er vel­dig bort­kas­ta, man bør kon­fron­te­re og bli fer­dig, og gå vi­de­re.

– Hvem vil­le du stått fast i hei­sen med? – Gjer­ne med Tom Waits.

ELI­SA­BETH HELGELAND WOLD

FOTO: PRESSEBILDE

Sol Hei­lo (36) Mu­si­ker, ar­tist, låt­skri­ver, de­sig­ner. Gikk i høst solo med de­but­al­bu­met «Skin­hor­se Play­ground». var vel­dig de­pri­mert, en gang mel­lom 2010–2013, og den var vel­dig bra for meg da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.