Hva be­tyr so­sial­de­mo­kra­ti for deg?

Rogalands Avis - - Kronikk - LIN­DA KRÜ­GER

Hva be­tyr so­sial­de­mo­kra­ti for deg, hvis du i sam­me ånde­drett ten­ker helse? For oss hand­ler det om å dele på an­sva­ret, la de ster­ke ba­ere litt mer enn de som er sva­ke­re, slik at de skal kla­re å hol­de føl­ge. Om å ved­li­ke­hol­de en vel­ferds­stat der alle skal ha like mu­lig­he­ter ut fra sitt ut­gangs­punkt. Uan­sett hvem du er, hvor du kom­mer fra og hvor mye pen­ger du har, så skal du ikke fal­le gjen­nom, ha faer­re valg­mu­lig­he­ter el­ler be­hand­les an­ner­le­des enn and­re. Det­te kan ikke høyre­si­den ta ei­er­skap til, for­di det­te er ikke høyre­idea­ler. De leg­ger nem­lig i al­ler høy­es­te grad opp til ak­ku­rat det.

So­sial­de­mo­kra­ti hand­ler også om å ta hver­and­re på al­vor, lyt­te og tør­re å ut­ford­re både sys­tem, med­men­nes­ker, or­ga­ni­sa­sjo­ner og le­de­re. Om å få lov til å ta plass, på­vir­ke, stil­le spørs­mål og for­ven­te til­bake­mel­din­ger som både gir den en­kel­te mu­lig­het til å ut­vik­le seg, og sys­tem el­ler le­der det sam­me. Le­del­se hand­ler nem­lig ikke ba­re om å sty­re. Det hand­ler minst like mye om iva­re­ta­kel­se, ak­tiv lyt­ting, raus­het og in­klu­de­ring. Og det hand­ler om å evne å va­ere sys­tem­kri­tisk, kre­ve og for­ven­te en sys­tem­ut­vik­ling på sam­me vil­kår som sys­te­met for­ven­ter ut­vik­ling av ut­fø­rer­ne av sys­tem­opp­ga­ve­ne.

Stavanger kom­mu­ne har som over­ord­net vi­sjon «Er til ste­de, vil gå foran, ska­per fram­ti­den». Det­te er flot­te ord. Spørs­må­let fle­re inn­byg­ge­re stil­ler seg er om or­de­ne om­set­tes i prak­sis. Er sys­te­met i vår høyre­styr­te kom­mu­ne godt nok til å iva­re­ta opp­ga­ve­ne som for­ven­tes ut­ført?

I se­ne­re tid har vi og and­re Ar­bei­der­par­ti-po­li­ti­ke­re i Stavanger igjen fått be­kym­rings­ful­le mel­din­ger fra an­sat­te, på­rø­ren­de og pa­si­en­ter i både kom­mu­nen og i syke­hus. De hand­ler blant an­net om at an­sat­te av sine for­bund blir ad­vart mot å vars­le og kri­ti­se­re. Om le­de­re som klas­si­fi­se­rer vars­le­re som per­so­nal­sa­ker. Om på­rø­ren­de som til tross for gjen­tat­te vars­ler om mang­ler i tje­nes­ten ikke blir hørt. Om ar­beids­sø­ken­de vars­le­re som i an­set­tel- ses­in­ter­vju må for­sva­re hvor­for de vars­let. Om an­sat­te som «svarte­lis­tes» i mø­ter på le­der­nivå. Det hand­ler om at for­skjel­ler til­la­tes å øke mens til­bake­mel­din­ge­ne fra inn­byg­ge­re ikke tas på al­vor.

Det­te er ikke på­stan­der, men re­el­le vitne­mål. Av per­soner som ikke tør å stå fram med navn. Me­dias søke­lys på te­ma­tik­ken ser ikke ut å en­ga­sje­re system­an­sat­te og le­del­se i kom­mu­nen, og det blir gjen­tat­te mel­din­ger, med uro­vek­ken­de inn­hold, som ikke tas tak i på en til­freds­stil­len­de måte. So­sial­de­mo­kra­tis­ke ver­di­er som vårt samfunn byg­ger på sy­nes glemt.

Det­te hand­ler i bunn og grunn om fire ting; sys­tem, le­del­se, kul­tur og po­li­tikk. Sys­tem er ramme­ver­ket, kul­tu­ren er det som be­fin­ner seg inn for­bi det ramme­ver­ket og le­del­sen er det som le­gi­ti­me­rer kul­tu­ren og vi­dere­fø­rer den. El­ler vel­ger å ikke vi­dere­føre, men end­re. Og her kom­mer po­li­ti­ker­ne inn. El­ler ikke.

Kul­tu­ren sit­ter i veg­ge­ne på in­sti­tu- sjo­nen el­ler virk­som­he­ten og den for­and­res ikke for­di et kom­mu­nal­sty­re fat­ter et ved­tak. Kul­tu­ren er nem­lig like seig som gam­mel ma­ling på en hytte­vegg. Den kan ikke tør­kes vekk i en be­ve­gel­se. Den må be­ar­bei­des, my­kes opp, gnis på og skra­pes av. For så å lag­vis leg­ges på, på ny. Og den må tør­ke mel­lom la­ge­ne. Det er det­te som kjenne­teg­ner end­ring og ut­vik­ling. Gr­ad­vis, over tid og med mål, øns­ke og vil­je til for­ny­el­se. Sys­tem kan end­res, le­de­re kan vel­ge å del­ta el­ler ei. Og po­li­ti­ke­re kan vel­ge å in­volve­re seg og ta be­slut­nin­ger som til­rette­leg­ger for det­te. El­ler ei.

Sys­tem kan end­res, le­de­re kan vel­ge å del­ta el­ler ei.

Ar­bei­der­par­ti­et er et so­sial­de­mo­kra­tisk par­ti som i al­ler høy­es­te grad har un­der­lig­gen­de ver­di­er som er helt like som Stavanger kom­mu­ne. For­skjel­le­ne øker i både Stavanger og Nor­ge. Et sted å be­gyn­ne vei­en mot mind­re for­skjel­ler er å ta på al­vor mel­din­ge­ne som kom­mer fra be­folk­nin­gen om for­bed­rings­po­ten­sia­let. Ta til­ba­ke so­sial­de­mo­kra­ti­et fra høyre­si­den, som har lagt sin elsk på det, men over­ho­det ikke har skjønt hva det in­ne­ba­erer.

FOTO: FRANK MAY, NTB SCANPIX

SIT­TER I VEG­GE­NE: Kul­tu­ren sit­ter i veg­ge­ne på in­sti­tu­sjo­nen el­ler virk­som­he­ten og den for­and­res ikke for­di et kom­mu­nal­sty­re fat­ter et ved­tak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.