Klart for Konge­som­mer

Rogalands Avis - - Samfunn -

Bro­sjy­ren med over­sikt over som­mer­ens ak­ti­vi­te­ter blir delt ut til alle ele­ver i grunn­sko­len i uke 15. Fris­ten for å søke om plass er 1. mai.

Konge­som­mer 2018 byr på man­ge spen­nen­de og kjek­ke ak­ti­vi­te­ter i Sand­nes, som fe­rie­klubb, fri­lufts­ak­ti­vi­te­ter og skate­kurs. I år er det blant an­net et nytt til­bud; «Åpen hall» i Bo­ga­fjell­hal­len, skri­ver Sand­nes kom­mu­ne.

Ung­doms­hu­set L54 har åpent hele som­mer­en. Her kan du stik­ke inn­om for å tref­fe venner, el­ler du kan be­sø­ke små­jobb­sen­tra­len som kan gi deg som er over 14 år ver­di­full ar­beids­er­fa­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.