Fle­re unge spør om

• 20 pro­sent fle­re sø­ker kon­takt

Rogalands Avis - - Samfunn - JULIE KALVE­LAND julie.kalve­land@dags­avi­sen.no

HELSE: Hen­ven­del­ser om psy­kisk helse og selv­mord øker mest for Røde Kors.

■ Skole­da­gen er over. På Skole­fri­tids­ord­nin­gen ved en sko­le i Lø­ren­skog le­ker bar­na i på­ven­te av at for­eld­re­ne skal bli fer­di­ge på jobb og kla­re til å dra hjem. Snart kom­mer for­eld­re­ne til Eli­sa­beth Ja­cob­sen En­gan (7), men Eli­sa­beth er ikke å se. Ver­ken de an­sat­te el­ler de and­re bar­na vet hvor hun er.

– Jeg had­de ikke lyst til å bli fun­net, sier En­gan (22) i dag.

– Jeg viss­te at hvis jeg gjem­te meg godt nok, vil­le jeg ikke bli fun­net av dem som vil­le meg vondt.

De voks­ne fant sju­årin­gen til slutt. Men det skul­le ta fle­re år før hun for­tal­te hva det var som plag­de hen­ne.

Jeg had­de ikke lyst til å bli fun­net.

Eli­sa­beth En­gan (22)

Sva­rer alle

Hver dag mot­tar Røde Kors sin kon­takt­tje­nes­te «Kors på hal­sen» rundt hund­re hen­ven­del­ser fra barn og unge mel­lom åtte og tjue år. Fri­vil­li­ge snak­ker med de unge om alt fra for­els­kel­se og lek­ser til en­som­het og mob­bing.

I 2017 be­svar­te Røde Kors i over­kant av 19.000 hen­ven­del­ser på chat, te­le­fon og mail. Det er over 20 pro­sent fle­re hen­ven­del­ser enn året før.

– Jeg tror at det at du kan snak­ke om alt, gjør at barn og unge tar kon­takt med oss, kom­men­te­rer le­der for Kors på Hal­sen, Nel­li Kongs­haug.

Jen­ter sli­ter mest

Øk­nin­gen er størst for hen­ven­del­ser om psy­kisk helse og selv­mord. De fem førs­te må­ne­de­ne i 2017 fikk Røde Kors like man­ge hen­ven­del­ser om selv­mord som i hele 2016. Tal­le­ne over­ras­ker ikke fors­ker An­ders Bak­ken som le­der Ung­data-sen­te­ret ved Vel­ferds­forsk­nings­in­sti­tut­tet NOVA.

– I våre un­der­sø­kel­ser fin­ner vi en stig­ning i an­de­len jen­ter med psy­kis­ke helse­pla­ger. I sta­ti­stik­ken ser vi også at det er fle­re unge jen­ter som blir dia­gnos­ti­sert for de­pre­sjons­li­del­ser, sier Bak­ken.

Han un­der­stre­ker at det er vans­ke­lig vite om en øk­ning i an­tal­let hen­ven­del­ser om psy­kisk helse skyl­des en la­ve­re ters­kel for å be om hjelp el­ler en øk­ning i an­tal­let som sli­ter.

– Set­ter man fo­kus på et tema vil det bi­dra til at fle­re sø­ker om hjelp.

Ble lam

For Eli­sa­beth star­tet pro­ble­me­ne med mob­bing. Men hun sa ald­ri noe om hva hun slet med til ver­ken for­eld­re el­ler and­re. Så be­gyn­te krop­pen å strei­ke.

– Jeg fikk vondt i øre­ne, be­ve­get meg sak­te­re og ble slapp, for­kla­rer hun.

En dag våk­ner hun uten å kun­ne røre seg. Liv­redd.

– Jeg kun­ne ikke smi­le el­ler rope på mam­ma, sier En­gan.

Det tok lang tid før le­ge­ne fant ut det var det psy­kis­ke som var år­sa­ken til den fy­sis­ke lam­mel­sen og hun fikk dia­gno­sen «dis­so­sia­tiv mo­to­risk for­styr­rel­se».

I dag er En­gan ut­dan­net bar­ne- og ung­doms­ar­bei­der, men ikke i jobb. Si­den høs­ten 2015 har hun va­ert av­hen­gig av rulle­stol. Hun er glad over til­bu­de­ne som fin­nes.

– At folk tar kon­takt med hjelpe­te­le­fo­ner, sy­nes jeg er fan­tas­tisk bra. For det trengs, kon­sta­te­rer hun.

FOTO: JULIE KALVE­LAND

SVA­RER UNGE: Le­der Nel­li Kongs­haug i Kors på hal­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.