MOT­TAR FLE­RE HEN­VEN­DEL­SER

Rogalands Avis - - Samfunn -

■ Røde Kors sin kon­takt­tje­nes­te «Kors på hal­sen» tar imot hen­ven­del­ser fra barn og unge mel­lom åtte og tjue år.

■ I 2017 be­svar­te Kors på hal­sen to­talt 19 035 sam­ta­ler på chat, te­le­fon ■ Kil­de: Røde Kors.

og mail. Det er en øk­ning på 21 % fra 2016.

Øk­nin­gen er størst i an­tall hen­ven­del­ser om psy­kisk helse og selv­mord. STO­RE FØL­GER: Eli­sa­beth En­gan del­te ikke hva hun slet med da hun voks­te opp. Det end­te med å gå ut­over krop­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.