USA hev­der Russ­land tuk­let med be­vis for kje­misk an­grep

Rogalands Avis - - Verden -

OPCW: USA hev­der Russ­land kan ha tuk­let med be­vis for bruk av kje­mis­ke vå­pen i Dou­ma i Syria. USAS re­pre­sen­tant ret­tet peke­fin­ge­ren mot rus­ser­ne da Or­ga­ni­sa­sjo­nen for for­bud mot kje­mis­ke vå­pen (OPCW) holdt krise­møte om Syria i går, iføl­ge ny­hets­by­rå­et Reu­ters. – Så vidt vi for­står, kan rus­ser­ne ha be­søkt åste­det for angrepet. Vi er be­kym­ret for at de kan ha tuk­let med det for å hind­re OPCWS inn­sats, sa USAS am­bas­sa­dør til Ne­der­land på mø­tet i Haag. Sam­ti­dig skri­ver Russ­lands am­bas­sa­de i Ne­der­land på Twit­ter at rus­ser­ne har gjen­tatt sitt løf­te om ikke å leg­ge hind­rin­ger i vei­en for OPCWS vå­pen­in­spek­tø­rer i Syria. Inspek­tø­re­ne an­kom lan­det lør­dag, ba­re noen ti­mer etter ra­kett­an­gre­pet mot sy­ris­ke mi­li­taer­an­legg. Pla­nen var at inspek­tø­re­ne skul­le vi­de­re til Dou­ma da­gen etter, men det er uklart om de er fram­me i byen. OPCWS opp­ga­ve er å fin­ne ut om kje­mis­ke vå­pen ble brukt i Dou­ma – men or­ga­ni­sa­sjo­nen har ikke man­dat til å si noe om hvem som even­tu­elt har brukt sli­ke vå­pen. Re­gje­rin­gen i Frank­ri­ke gir ut­trykk for at OPCW bør få et ut­vi­det man­dat i Syria. På OPCWS møte i Haag sa den frans­ke am­bas­sa­dø­ren Phil­li­pe Lal­liot at or­ga­ni­sa­sjo­nen må få myn­dig­het til full­sten­dig å fjer­ne det Frank­ri­ke me­ner er et hem­me­lig sy­risk pro­gram for ut­vik­ling av kje­mis­ke vå­pen. Opp­rør­s­kil­der og hjelpe­ar­bei­de­re i Dou­ma sa i be­gyn­nel­sen av april at over 40 men­nes­ker var drept av gif­tig gass i byen, som på det tids­punk­tet var kon­trol­lert av opp­rørs­grup­per. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.