Ver­le­gen og svak

Rogalands Avis - - Verden - Sl@nupi.no

had­de over­opp­sy­net med Bag­dad-re­gje­rin­gens gjen­erob­ring av Kir­kuk, godt hjul­pet av iransk­venn­lig kur­disk pe­sh­mer­ga. Til grunn for det hele lå god etter­ret­ning. Syner­gi­ef­fek­ten er be­ty­de­lig: Ka­pa­si­te­ten er stør­re enn sum­men av en­kelt­he­te­ne. Der­for er Iran li­ke­vel en sterk ak­tør i re­gio­nen.

PS. Bruk av kje­mis­ke vå­pen er folke­retts­stri­dig, og det var lør­da­gens straffe­ak­sjon også. De vest­li­ge stor­mak­te­ne un­der­stre­ker det førs­te og rus­ser­ne det sis­te. Nok en gang bru­ker stor­mak­te­ne folke­ret­ten slik det pas­ser seg. Uten­riks­mi­nis­ter Sørei­de be­gren­set seg til å ut­tryk­ke «for­stå­el­se» for angrepet, og gjor­de klokt i det.

An­gi­ve­li­ge kje­mis­ke angrepet i Syria sist fre­dag. USA når ikke må­le­ne i kri­ge­ne i Midt­østen, skri­ver kro­nikk­for­fat­te­ren. FOTO: SUSAN WALSH/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.