FILM

Rogalands Avis - - Kultur - ANETTE TRETTEBERGSTUEN Kul­tur­po­li­tisk tal­s­per­son (Ap)

Vi har fått his­to­rie­ne om Thor Hey­er­dahl, kong Haa­kon, Max Ma­nus og den 12. mann, og snart kom­mer fil­men om Roald Amund­sen. Norsk film la­ges av menn og hand­ler om menn. Det vil Ar­bei­der­par­ti­et gjø­re noe med. Tenk på lat­te­ren som bob­let i deg sist gang du så en god ko­me­die; på grøs­set som ble sit­ten­de i krop­pen etter at du had­de sett sis­te epi­so­de av fa­vo­ritt­se­ri­en din; på blik­ket du del­te med en an­nen pub­li­kum­mer på vei ut fra en strå­len­de kino­film.

Film og Tv-se­ri­er er det kul­tur­til­bu­det vi bru­ker al­ler mest, og de fles­te har der­for min­ner om ster­ke fø­lel­ser i kino­sa­len el­ler sofa­kro­ken. Men film og Tv-se­ri­er gjør noe mer med oss enn å ska­pe umid­del­ba­re opp­le­vel­ser og fø­lel­ser der og da. His­to­ri­er som for­tel­les på film, er blant de his­to­rie­ne som vir­ker ster­kest på oss. De ska­per me­ning, gir oss ny inn­sikt og hjel­per oss å for­stå oss selv og sam­fun­net rundt oss. Det er av av­gjø­ren­de be­tyd­ning for fel­les­ska­pet at alle de­ler av be­folk­nin­gen opp­le­ver å kjen­ne seg igjen i his­to­rie­ne som for­tel­les.

Dess­ver­re er det ikke sånn i dag. For når fler­tal­let av nors­ke fil­mer er la­get av en mann, har et manns­per­spek­tiv og en mann i ho­ved­rol­len, vil det på­vir­ke hvor­dan vi opp­fat­ter oss selv og hver­and­re.

Un­der den Ar­bei­der­par­ti-le­de­de re­gje­rin­gen (2005-2013) ble det satt ty­de­li­ge mål om like­stil­ling i norsk film­bran­sje, og ut­vik­lin­gen gikk i rik­tig ret­ning, selv om det gikk sak­te. Da Høy­re og Frp over­tok re­gje­rings­mak­ten i 2013, ble det po­li­tis­ke må­let om like­stil­ling i norsk film sløy­fet, og ut­vik­lin­gen har de sis­te åre­ne gått i feil ret­ning på vik­ti­ge om­rå­der. Tal­le­ne fra 2017 vi­ser at ba­re 27 pro­sent av ho­ved­rol­le­ne i nors­ke spille­fil­mer ble spilt av kvin­ner, en ned­gang fra 30 pro­sent i 2016. Kvinne­an­de­len i nors­ke pre­miere­fil­mer har falt fra over 34 pro­sent i 2015 til un­der 30 pro­sent i 2017. Mann­li­ge pro­du­sen­ter had­de i gjen­nom­snitt to gan­ger stør­re pro­duk­sjons­bud­sjett på spille­film enn kvin­ne­li­ge pro­du­sen­ter i 2015, og nes­ten tre gan­ger stør­re i 2016.

Selv om noen in­di­ka­to­rer vi­ser svak po­si­tiv ut­vik­ling, er tal­le­nes tale klar: Manns­do­mi­nan­sen i norsk film­bran­sje er fort­satt in­takt. Fra­va­er av like­stil­ling er en del av struk­tu­re­ne som dan­ner ram­me­ne for norsk film­pro­duk­sjon, og som

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.