Fun­da­men­tet er lagt

Rogalands Avis - - Sport - ESPEN IVERSEN ■ Sports­le­der Twit­ter: @Eai­vers

Vi­kings sei­er mot Troms­da­len var på in­gen må­ter noe fyr­ver­ke­ri, men la­get fram­sto igjen me­get so­li­de bak­over på ba­nen.

Det er fak­tisk det vik­tigs­te mo­men­tet for å kun­ne hen­ge med i topp­stri­den. Så får en håpe at Mjøn­da­len ba­re var et glipp­tak.

Etter hjemme­fa­de­sen sist var det sa­er­de­les vik­tig for Vi­king å kom­me opp på hes­ten igjen. Med seks po­eng på de førs­te tre kam­pe­ne lig­ger la­get på en god­kjent 4. plass på ta­bel­len. Fun­da­men­tet for å hen­ge med i en tet­strid er i det mins­te lagt.

Sam­ti­dig kan det vir­ke som om de mørke­blå ikke har råd til for man­ge feil­sk­ja­er om de vil ha heng på de ly­se­blå na­bo­ene helt i top­pen.

Det er selv­sagt tid­lig å kom­me med de sto­re kon­klu­sjo­ne­ne alt etter tre se­rie­run­der. Noen kla­re tenden­ser kan vi li­ke­vel mer­ke oss hos Vi­king.

De­fen­sivt er de gans­ke so­li­de. I alle fall på borte­bane. Kongs­vin­ger kom knapt til sjan­ser mot Vi­king i pre­mie­ren. Troms­da­len skap­te også sva­ert lite søn­dag. Ba­re en gang glapp det skik­ke­lig for Vi­king. Det var da Tord John­sen Sal­te ro­tet bort en ball som bur­de gitt sco­ring imot på slut­ten av førs­te om­gang.

I den of­fen­si­ve bi­ten av det de­fen­si­ve ar­bei­det – det høye pres­set – har også Vi­king va­ert me­get gode i sine to førs­te borte­kam­per.

Jeg tror det­te med hell kan over­fø­res til hjemme­kam­pe­ne i fort­set­tel­sen. Mot Mjøn­da­len bom­met nok tre­ner­team­et litt på kamp­pla­nen.

Skal Vi­king kom­me seg bort fra hjemme­kom­plek­set som er i ferd med å set­te seg må de vise noe helt an­net enn hva den førs­te kam­pen på ny­døp­te Sr-bank Are­na bød på. Det er eks­tremt stres­sen­de å bli ja­get ned på den må­ten Troms­da­lens for­sva­re­re, og Kongs­vin­gers for­sva­re­re, i pe­rio­der ble i dis­se borte­kam­pe­ne. Så blir det spen­nen­de å se hva tre­ner­team­et lan­der på mot kont­rings­vil­li­ge Åsa­ne kom­men­de søn­dag – etter at den førs­te cup­run­den mot Madla er unna­gjort.

Star­ten på se­son­gen har også av­slørt at Vi­king har fått seg en skik­ke­lig krum­tapp i midt­for­sva­ret. Det er ba­re så synd at Leo Ski­ri Øs­ti­gård er her på lånt tid.

At Mol­de al­le­re­de nå an­ser ham som en fram­ti­dig kap­tein er lett å skjøn­ne.

Da jeg så duo­en Nak­kim/ Øs­ti­gård bli av­kledd på de­fen­si­ve død­bal­ler i luf­ten mot Fløy på Mid­jord skal jeg aer­lig inn­røm­me at jeg lur­te på hvor­dan det­te skul­le gå.

De to – og spe­si­elt Øs­ti­gård – har si­den over­be­vist vold­somt.

Yngste­mann i for­sva­ret kas­ter seg inn i du­el­ler med døds­for­akt. Han le­ser spil­let bra og tar kom­man­do­en. En her­lig li­ten bull­dogg – som be­vi­ser at alle reg­ler har et unn­tak. Det er fak­tisk mu­lig spil­le stop­per uten å va­ere 190 i Obos-liga­en. Så­framt ved­kom­men­de er smart og helt eks­tremt tøff i du­el­le­ne. Det er ung­gut­ten.

Den sva­ke kam­pen mot Mjøn­da­len had­de stop­per­ne selv­sagt sin del av an­sva­ret for. Sam­ti­dig får dess­ver­re ke­eper Amund Wich­ne mest skyld i min bok etter den kam­pen. For se­rie­åp­nin­gen har også vist at Iven Aust­bø fort­satt bør va­ere et klart første­valg.

At Bjar­ne Bernt­sen kan ta sto­re grep i for­hold til start­mann­ska­pet, og li­ke­vel stil­le slag­kraf­ti­ge nes­te uke, er også et stort pluss. Den­ne gan­gen skif­tet han ut fire mann og fikk re­spons.

Det had­de nep­pe skjedd i fjor. Den kon­kur­ran­sen blir, som tid­li­ge­re nevnt, gull verdt i fort­set­tel­sen. Vi­king er en klubb hvor spil­ler­ne skal va­ere på tå hev.

Skal en dra fram et fore­lø­pig klart mi­nus er det an­tal­let sjan­ser Vi­king pro­du­se­rer. Mot KIL var det OK, mot Mjøn­da­len ka­ta­stro­falt få, mens en skap­te fem-seks gode mu­lig­he­ter mot Troms­da­len. Det mang­ler fort­satt litt på sam­hand­ling og pre­si­sjon. Både i over­gan­ger, etab­lert spill og når bal­len gjen­vin­nes høyt. Sjanse­an­tal­let bør på det jev­ne bli høy­ere.

Sam­ti­dig hol­der det som ble pro­du­sert søn­dag i masse­vis – om Vi­king er så so­li­de bak­over som de var mot Troms­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.