Lands­lags­kap­tei­nens lag­ka­me­rat ble årets spil­ler

Rogalands Avis - - Sport -

Ste­fan Jo­han­sens hyl­ler Ful­ham­lag­kom­pis Ryan Sessegnon. Søn­dag fikk 17-årin­gen pri­sen som årets spil­ler i den en­gels­ke mes­ter­skaps­se-rien.

Stor­ta­len­tet Sessegnon har så langt gjort 14 mål på 39 mes­ter­skaps­se­ri-ekam­per den­ne se­son­gen. Det er be­mer­kel­ses­ver­di­ge tall for en 17-åring.

Søn­dag vant Ful­ham-stjerne­skud­det like godt fem pri­ser da de se­son­gens bes­te spil­le­re og pre­sta­sjo­ner i mes-ter­skaps­se­ri­en ble kå­ret.

– Det­te be­tyr mye for meg, sam­ti­dig er det en hon­nør til må­ten la­get har spilt på den­ne se­son­gen. Vi har for­søkt å spi­le un­der­hol­den­de fot­ball, sa Sessegnon til Sky Sports etter ut­de­lin­gen.

I et in­ter­vju med NTB ny­lig var Ste­fan Jo­han­sen full av lov­ord om lag­ka­me­ra­ten og sam­men­lig­net han med Martin Øde­gaard.

– Han er ba­re 17 år og im­po­ne­rer vold­somt. Han har en helt syk nese for mål. Du kan si at han sco­rer enk­le mål, men det er ofte slik med topp­sco­re­re. De duk­ker opp der bal­len fal­ler ned og sco­rer, sa lands­lags­kap­tei­nen

– Jeg sam­men­lig­ner Ryan med Martin, jeg ser hvor yd­my­ke og hard­tar­bei­den­de beg­ge er. De til­pas­ser seg sys­te­met og det går ikke til ho­det på dem at de størs­te klub­be­ne i ver­den er ute etter dem. Det im­po­ne­rer meg vold­somt. Det blir ar­tig å se hvor len­ge Ryan blir hos oss, til­føy­de han. Ful­ham kjem­per for opp­rykk til Pre­mi­er League og er i øye­blik­ket num­mer tre i mes­ter­skaps­se­ri­en. Po­en­get skil­ler opp til Car­diff på plas­sen foran. Wa­li­ser­ne har i til­legg én kamp til gode på Jo­han­sen og hans lag­ka­me­ra­ter. Der­med ty­der mye på at Ful­ham må ut i om­spill­skam­per. Li­ga­le­der Wolver­hamp­ton sik­ret i hel­gen opp­ryk­ket til øvers­te nivå i en­gelsk fot­ball.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.