Lø­ren­skog is­hockey trues av kon­kurs

Rogalands Avis - - Sport -

Lø­ren­skog is­hockey har hav­net i en dyp øko­no­misk kri­se. Elite­se­rie­klub­ben ber nå om hjelp for å over­le­ve.

Det frem­kom­mer i en presse­mel­ding un­der­teg­net av styre­le­der Stig A. John­sen man­dag.

– Lø­ren­skog Is­hockey­klubb lig­ger syl­tynt an øko­no­misk. De mang­ler pen­ger, spon­so­rer, til­skue­re og good­will fra sine na­er­mes­te, he­ter det inn­led­nings­vis i mel­din­gen.

Vi­de­re frem­går det at klub­ben i øye­blik­ket har rundt én mil­lion kro­ner i gjeld til uli­ke le­ve­ran­dø­rer. Sam­ti­dig hen­ger man etter på ut­be­ta­ling av lønn til spil­ler­ne.

– Nå er kas­sa tom. Vi har venn­lig­sin­ne­de og gode spon­so­rer. Men dess­ver­re ikke man­ge nok, sier styre­le­der John­sen.

Til slutt ap­pel­le­rer klub­ben til både kom­mu­nen, spon­so­re­ne og inn­byg­ger­ne om hjelp.

Lø­ren­skog is­hockey har va­ert tru­et av kon­kurs fle­re gan­ger tid­li­ge­re. Den­ne se­son­gen har klub­ben hatt et til­skuer­snitt på 261. Det får kon­se­kven­ser for inn­tek­te­ne. Går klub­ben kon­kurs, blir an­gi­ve­lig også bredde­av­de­lin­gen li­den­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.