Verdi­skap­ning for hver kilo­wattime

Rogalands Avis - - Debatt - BJAR­NE HAUG­LAND Dag­lig le­der, VA og VVS pro­du­sen­te­ne VVP

SLØSING: Vi bru­ker over 16.000 kwh per kvad­rat­me­ter bo­lig­are­al.

Lave strøm­pri­ser og ef­fek­tiv lobby­virk­som­het er i ferd med å føre til at Nor­ge slø­ser bort ver­di­full ener­gi til å fyre for krå­ke­ne. Me­ner den nye re­gje­rin­gen al­vor med å om­stil­le Nor­ge til lav­ut slipps sam­fun­net, må det sat­ses mer på energi­ef­fek­ti­ve løs­nin­ger for byg­nin­ger.

Bruk av elek­trisk kraft i byg­nin­ger øker. Sis­te til­gjen­ge­lig tall fra SSB vi­ser at vi bru­ker over 16.000 kwh per kvad­rat­me­ter bo­lig­are­al. Det er sløsing med vår kan­skje vik­tigs­te na­tur­res­surs: Nor­ges evig for­ny­ba­re vann­kraft. Vann­kraf­ten gir grunn­lag for verdi­skap­ning, in­du­stri­ut­vik­ling og klima­til­tak som elek­tri­fi­se­ring av per­son­tra­fikk. Hver enes­te kilo­wattime som bru­kes til å var­me opp hus, kon­tor og hyt­ter kun­ne blitt brukt til å re­du­se­re ut­slipp av klima­gas­ser, el­ler dan­ne grunn­lag for ny in­du­stri. Li­ke­vel agi­te­rer fle­re ak­tø­rer for mer, ikke mind­re bruk av elek­trisk kraft i norsk byg­nin­ger. El­var­me Nor­ge er blant ak­tø­re­ne som ny­lig har tatt til orde for at det of­fent­li­ge bør jus­te­re ned støt­ten til al­ter­na­ti­ve energi­løs­nin­ger for byg­nin­ger.

Vi me­ner det er feil vei å gå. Det of­fent­li­ge bør leg­ge til ret­te for at mest­mu­lig av vår dy­re­ba­re rene elek­tris­ke energi­bru­ke stil­in­du­stri­ut­vik­ling og ef­fek­ti­ve klima­til­tak. Skalv i fri­gjø­re mest mu­lig elek­trisk ener­gi til de sto­re opp­ga­ve­ne som trengs, må vi hus­hol­de­re ef­fek­tivt med kraf­ten. Hel­dig­vis fin­nes det gode klima­venn­li­ge al­ter­na­ti­ver til å la pa­nel­ov­ne­ne løpe­løpsk. Flek­sib­le vann­bår­ne opp­var­ming s al­ter­na­ti­ver bru­ker­langt mind­re elek­trisk ener­gi og gir god, ri­me­lig og ef­fek­tiv opp­var­ming. Mo­der­ne vann­bår­ne varme­løs­nin­ger

be­las­ter strøm­net­tet langt mind­re enn elek­trisk opp­var­ming, i til­legg kan nye vann­bår­ne varme­sys­te­mer hen­te sin ener­gi fra and­re kil­der enn vann­kraf­ten. So­l­ener­gi og bio­gass er blant null­ut­slipps­kil­de­ne som kan bru­kes til å til­fø­re ener­gi.

Mo­der­ne vann­bår­ne varme­sys­te­mer kan også hen­te ener­gi­en sin fra sol­cel­ler el­ler for ek­sem­pel bio­gass. Flek­si­bi­li­te­ten i vann­bå­ren var­me, gjør det mu­lig å føl­ge den tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­gen, og vel­ge energi­for­men med la­vest klima­av­trykk. Vårt syn er der­for at både tek­nis­ke for­skrif­ter og of­fent­li­ge støtte­ord­nin­ger i stør­re, ikke mind­re, grad bør leg­ge til ret­te for at pri­vat­per­soner, be­drif­ter og kom­mu­ner vel­ger varme­løs­nin­ger som bru­ker minst mu­lig elek­trisk kraft. I lav­ut­slipps­sam­fun­net blir elek­trisk kraft i enda stør­re grad enn i dag nerve­sys­te­met in­du­stri­en og trans­port­sys­te­met skal leve av. Når al­ter­na­ti­ve­ne fin­nes er det in­gen grunn til å slø­se ver­dens re­nes­te ener­gi bort på opp­var­ming av hyt­ter og hus!

Bruk av elek­trisk kraft i byg­nin­ger øker.

NY IN­DU­STRI: Hver enes­te kilo­wattime som bru­kes til å var­me opp hus, kon­tor og hyt­ter kun­ne blitt brukt til å re­du­se­re ut­slipp av klim

FOTO: NTB SCANPIX

gas­ser, el­ler dan­ne grunn­lag for ny in­du­stri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.