– Kve­ne­ne har satt si­ne fo­tavt­rykk i Al­ta

Va­raordfø­re­ren øns­ket vel­kom­men til Al­ta og til landsmøte.

Ruijan Kaiku - - News -

– Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg på­pek­te vik­tig­he­ten av å be­va­re det kvens­ke språ­ket og vern av kvens­ke kul­tur­min­ner. Når det er sagt av Nor­ges vik­tigs­te og mek­tigs­te kvin­ne, så må vi tru på det, fasts­lo va­raordfø­rer i Al­ta kom­mu­ne, Ani­ta Hå­kegård Pe­der­sen (SV) i sin hil­sen til landsmø­tet i Nors­ke Kve­ners For­bund - Rui­jan kvee­ni­liit­to.

Hun re­fe­rer­te til stats­mi­nis­te­rens besøk i Al­ta og åp­nin­gen av tjae­re­mi­leuts­til­lin­gen på Al­ta Museum.

Fo­tavt­rykk

Va­raordfø­re­ren åp­net sitt inn­legg med å se litt til­ba­ke på Al­tas kvens­ke his­to­rie.

– De­re har vaert her før og de­re har satt fo­tavt­rykk i Al­ta. Fo­tavt­rykk som nå er i ferd med å kom­me godt frem ig­jen tak­ket vae­re ilds­je­ler som iher­dig står på for det kvens­ke, sa Hå­kegård Pe­der­sen.

– For hvor­dan skal den opp­vok­sen­de ge­ne­ras­jon vi­te og få kjenns­kap til his­to­rien om vi ik­ke for­tel­ler den til noen, spør hun.

– På 1700-tal­let voks­te be­folk­nin­gen raskt, beståen­de av sa­mer, nord­menn og kve­ner, og Al­ta vok­ser fort­satt. I dag er vi 20 635 men­nes­ker i Al­ta og vi vok­ser og vok­ser, sa va­raordfø­re­ren.

Kven­byen Kree­ta

Hå­kegård Pe­der­sen for­tal­te at hun selv er fra Kåf­jord, en bygd hvor det er fo­tavt­rykk et­ter kve­ner ove­ralt. Kop­per­ver­ket, som på den ti­den var en stor ar­beidsplass, var ar­beidss­ted for vel­dig man­ge kve­ner. Kve­ne­ne bo­sat­te seg på Kree­ta, som også ble kalt kven­byen.

– Det sies at det var konflikt mel­lom de kvens­ke og de nors­ke ar­bei­der­ne, for­di dem job­bet for godt, og dem job­bet løn­nin­ge­ne litt ned, forklar­te hun.

– Dem var også kjent for si­ne man­ge bads­tuer, for sin rens­lig­het og sin flit­tig­het. Det er ik­ke den vers­te at­tes­ten å få, fastslår hun.

Det er fort­satt man­ge et­ter­kom­me­re et­ter kve­ne­ne i Al­ta.

Fort­je­ner frems­nak­king

Hun trakk også fram nye­re hen­del­ser og nevn­te anerk­jen­nel­se av det kvens­ke fol­ket som en nas­jo­nal mi­no­ri­tet i 1998 og det kvens­ke språ­ket i 2005.

– Ting tar tid, men det sk­jer noe, også for re­vi­ta­li­se­ring av den kvens­ke kul­tu­ren, språ­ket, iden­ti­tet og ak­sept.

– I Al­ta fo­regår det man­ge ak­ti­vi­te­ter som syn­liggjør det kvens­ke, men dem har dess­ver­re ik­ke fått så mye plass, så dem fort­je­ner vir­ke­lig å bli frems­nak­ket, sa va­raordfø­re­ren, og ram­set opp en rek­ke ak­ti­vi­te­ter i re­gi av Al­ta Kven­fo­re­ning - Alat­tion Kvää­ni­seu­ra som frem­mer og syn­liggjør det kvens­ke i byen.

KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Alat­tion va­raordföö­re­ri Ani­ta Hå­kegård Pe­der­sen toi­vot­te­li liit­to­kok­kous­vä­jen ter­ve­tul­heek­si Alat­ti­hoon.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.