– Det bod­de en kven der da vi kom

Den kvens­ke his­to­rien er en na­tur­lig del av det nord­nors­ke kul­tur­mang­fol­det.

Ruijan Kaiku - - News - Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

Ben­te Nord­ha­gen er spe­sialråd­gi­ver i av­de­ling for kul­tu­rarv, he­run­der kvens­ke kul­tur­min­ner, i Troms fyl­kes­kom­mu­ne. Hun holdt fo­re­drag un­der landsmø­tet til Nors­ke Kve­ners For­bund - Rui­jan kvee­ni­liit­to (NKFRK), 14.–15. april om Rik­san­ti­kva­rens fred­nings­stra­te­gi med ut­gangs­punkt i ar­bei­det i Troms.

– Det er kjem­pes­tas å kom­me hit for å snak­ke om det jeg bren­ner for, sa Nord­ha­gen, og vis­te landsmø­te­del­ta­ker­ne et slekt­stre som star­tet med hen­nes mor­mor og med stor over­vekt av kvens­ke norsk­fins­ke gre­ner.

– Ar­beids­verktøyet er kul­tur­min­ne­lo­ven som gir fø­rin­ger og me­ning i for­hold til ar­bei­det i fyl­kes­kom­mu­nen, forklar­te hun.

Kunns­kaps­byg­ging

– Prob­le­met er : Hvor er de kvens­ke kul­tur­min­ne­ne og hva er kvens­ke kul­tur­min­ner? Også vi som job­ber med kvens­ke kul­tur­min­ner er ram­met av for­norsk­nin­gen. Kvensk his­to­rie er ik­ke noe vi har, så vi må lae­re oss den un­der­veis. Byg­debø­ker for­tel­ler li­te om kvensk bo­set­ting. Det kan nev­nes gjer­ne i en bi­set­ning at «det bod­de en kven der da vi kom», forkla­rer Ben­te Nord­ha­gen.

Ar­bei­det med kvens­ke kul­tur­min­ner blir kunns­kaps­byg­ging. Troms fyl­ke er fort­satt i inn­sam­lings­fa­sen og man leg­ger kvensk bo­set­ting til grunn. Nord­ha­gen bru­ker også SEFRAK som kil­de. SEFRAK er et re­gis­ter over byg­nin­ger byg­get før 1900.

– Det­te re­gis­te­ret er noe man­gel­fullt. Man kun­ne ik­ke re­gi­strer hus der­som eier ik­ke var hjem­me el­ler der­som eier ik­ke øns­ket det, forkla­rer hun.

– Vi øns­ker å kun­ne bru­ke byg­ges­kikk som vi­ser at det­te er byg­get av kve­ner, men det er vans­ke­lig å vi­te hva man skal se et­ter. Vi har opp­fordret kven­fo­re­nin­ge­ne til å kom­me med kri­te­rier for ut­valg, men vi har fo­relø­pig ik­ke fått sli­ke inns­pill, forkla­rer Nord­ha­gen.

Ver­net

I dag har Rik­san­ti­kva­ren fre­det èt skog­finsk kul­tur­min­ne og fem kvens­ke an­legg i Troms og Finn­mark med til­sam­men 59 en­kelt­min­ner.

Troms fyl­kes­kom­mu­ne har i til­legg valgt ut Rei­sa­da­len som kul­tur­min­ne­lands­kap av nas­jo­nal in­te­res­se (KULA). Ik­ke for­di Rei­sa­da­len for­tel­ler he­le his­to­rien, men det er en god repre­sen­tant for å for­tel­le den kvens­ke his­to­rien. Nord-Troms iva­re­tar det­te på en god må­te i føl­ge Nord­ha­gen.

– Men vi var ik­ke klar over at det var så mye kvensk bo­set­ting i for ek­sem­pel Sa­lan­gen og Balsf­jord, der­for skal vi dit straks fø­re og vaer til­la­ter det for å se på fo­reslåt­te byg­nin­ger, forkla­rer hun.

– Det er kom­mu­ne­ne som har det for­mel­le ans­va­ret for kul­tur­min­ner som ik­ke er fre­det. Dis­se kan leg­ges inn som hen­syns­so­ner med bes­tem­mel­ser i arealpla­nen, da vil kul­tur­min­net få et ju­ri­disk vern. Det kan også la­ges en plan som om­fat­ter kul­tur­min­net og hvor­dan man skal oppt­re i for­hold til det­te, forkla­rer Nord­ha­gen.

Hun opp­fordrer al­le som kjen­ner til kvens­ke byg­nin­ger om å mel­de det­te inn til sin kom­mu­ne. En fo­rut­set­ning er at eier av byg­nin­gen øns­ker at byg­nin­gen skal fre­des el­ler ver­nes som kvensk kul­tur­min­ne.

Kul­tur­min­nepla­ner i kom­mu­ne­ne (KIK)

– Kom­mu­ne­ne er vik­ti­ge som for­val­te­re av kul­tur­min­ner og kul­tur­miljø, skri­ver Rik­san­ti­kva­ren i en pres­se­mel­ding.

For å vae­re best mu­lig rus­tet til for­valt­ning­sopp­ga­ven, er en kul­tur­min­neplan et godt verktøy. Må­let er at 90 pro­sent av al­le kom­mu­ne­ne i lan­det skal ha en plan med saer­lig fo­kus på kul­tur­min­ner in­nen 2020. Må­let med KIK-pros­jek­tet er å styr­ke kom­pe­tan­sen om kul­tur­min­ner i kom­mu­ne­ne og få bedre over­sikt over ver­ne­ver­di­ge kul­tur­min­ner. Pros­jek­tet leg­ger til ret­te for det­te gjen­nom ar­beid med kom­mu­na­le kul­tur­min­nepla­ner. Si­den 2011 har 330 kom­mu­ner (80 pro­sent av kom­mu­ne­ne) fått støt­te fra Rik­san­ti­kva­ren til å la­ge kul­tur­min­neplan for sin kom­mu­ne. Al­le kom­mu­ner som la­ger en kul­tur­min­neplan kan få 100 000 kro­ner i støt­te fra Rik­san­ti­kva­ren slik at man kan for­hindre bort­fall av kul­tur­min­ner.

KUVA: LIISA KOIVULEHTO.

Ben­te Nord­ha­gen vi­ser fram sitt anet­re med stort inns­lag av kvens­ke og fins­ke gre­ner.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.