Nes­te steg ven­ter

Ruijan Kaiku - - News -

Søs­te­ror­ga­ni­sas­jo­nen til NKF-RK i Sve­ri­ge, Svens­ka Tor­ne­da­lin­gars Riksför­bund – Tor­nion­lak­so­lai­set (STR-T) har fått fer­dig førs­te del av sitt in­ter­ne ar­beid hvor de vi­ser hvil­ke overgrep den svens­ke sta­ten har gjort mot tor­ne­da­lin­ge­ne og meän­kie­li­ta­le­re.

Ar­bei­det er pre­sen­tert i rap­por­ten «Då var jag som en fån­ge - Sta­tens övergrepp på tor­ne­da­lin­gar och meän­kie­li­ta­lan­de un­der 1800- och 1900-ta­let».

For­fat­te­ren Curt Pers­son for­tal­te om ar­bei­det un­der STR-Ts års­kongress i Lu­leå sam­ti­dig som NKF-RK had­de landsmøte, og fo­re­dra­get ble strea­met til Al­ta.

STR-T me­ner at det må oppret­tes en san­nings- og för­so­nings­ko­mis­jon. Folk har levd med trau­me­ne, bå­de som in­di­vi­der og som grup­pe, i èt hundre år. STR-T vil øke kunns­ka­pen om overgre­pe­ne og vi­se hvil­ke kon­se­kven­ser dis­se har hatt for tor­ne­da­lin­ger og meän­kie­li­ta­len­de. De vil også at det drøf­tes hvor­dan det var mu­lig at tor­ne­da­lin­ge­ne ble ob­jekt for ra­se­bio­lo­gis­ke un­dersø­kel­ser.

STR-T har øns­ke om at den nye kunns­ka­pen vil re­sul­te­re i en an­to­lo­gi, uts­til­lin­ger, lae­re­mid­ler og uni­ver­si­tetss­tu­dier.

STR-T og Met Nuo­ret skal drøf­te nes­te steg med Kul­tur­de­par­te­men­tet.

Rap­por­ten er tilg­jen­ge­lig bå­de som trykk­sak og di­gi­talt.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.