«Fa­mi­lietrøb­bel» i Bør­selv

Ruijan Kaiku - - News -

Det nye med­lems­re­gis­te­ret til NKF-RK la­ger «fa­mi­lietrøb­bel» i Bør­selv. I med­lems­da­ta­ba­sen kan du nem­lig bru­ke en funks­jon som he­ter «lag fa­mi­lie» som gir ra­bat­tert med­lems­kon­tin­gent til med­lem­mer fra sam­me fa­mi­lie. De med­lem­me­ne som er re­gi­strert på sam­me adres­se blir au­to­ma­tisk lagt sam­men til en fa­mi­lie. I Bør­selv, hvor vel­dig man­ge bor i Ring­veien, uten hus­num­mer, ska­per det­te litt ho­deb­ry. Al­le blir re­gi­strert i sam­me fa­mi­lie!

Rui­jan kvää­nit – Pys­sy­jo­ki­lai­set / Nors­ke kve­ner Bør­selv har job­bet godt for å øke med­lems­tal­let det sis­te året og har nå 78 med­lem­mer. Det be­tyr at he­le 39 pro­sent inn­byg­ger­ne i Bør­selv er med­lem av fo­re­nin­ga.

Fort­satt er det et lo­kal­lag som ik­ke har sin med­lems­lis­te klar i det nye sys­te­met. Fo­ru­ten det­te la­get er det 972 med­lem­mer i NKF-RK. Må­let for nes­te pe­rio­de er å kom­me over 1000 med­lem­mer.

Egil Borch, le­der Rui­jan kvää­nit – Pys­sy­jo­ki­lai­set / Nors­ke kve­ner Bør­selv og Liss Beth Gjert­sen Ny­bye som har hatt ans­var for den nye med­lems­da­ta­ba­sen. Fo­to: Lill Vi­vian Han­sen.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.