Bå­de gra­tisløy­per og av­gifts­be­lag­te løy­per

Ruijan Kaiku - - News -

I Fin­land har man to ty­per løy­per: Den ene ty­pen er of­fi­siel­le leier el­ler le­der (på finsk: reit­ti) som er som veier å reg­ne. Der gjel­der veit­ra­fikklo­ven, og det kos­ter in­gen­ting å bru­ke dis­se. I Nord-Fin­land fin­nes det 2935 km snøs­ku­ter­leier.

Den andre ty­pen løy­pe he­ter snøs­ku­ters­por (på finsk: ura). For å kjø­re på dis­se, må du skaf­fe deg en til­la­tel­se (på finsk: ura­lu­pa). I Nord-Fin­land er det 5000 km løy­per av den­ne ty­pen. Det kan vae­re kom­mu­nen el­ler som i Kil­pis­jär­vi, et byg­de­lag, som hol­der bå­de snøs­ku­ters­po­re­ne og skis­po­re­ne i stand.

– At noen har kjørt på snøen, be­tyr ik­ke at der går det en snøs­ku­terløy­pe. Al­le løy­pe­ne, bå­de de of­fent­li­ge løy­pe­ne, som det er gra­tis å bru­ke, og de av­gifts­be­lag­te, hvor det er lov å gjø­re, er mer­ke­de. Når du kjø­per til­la­tel­se til å kjø­re på dis­se løy­pe­ne, får du med deg kart, sier vill­marks­po­li­ti­bet­jent Mi­ka Seu­ru­jär­vi.

Sel­ges på nett og Kil­pis­jär­vi na­tu­rum

Hvis du skal kjø­re snøs­ku­ter i Kil­pis­jär­vi på isen el­ler på Vic­to­ria-le­den som går sø­ro­ver fra Kil­pis­jär­vi langs den finsk-svens­ke gren­seel­va, tren­ger du ik­ke til­la­tel­se.

På de of­fi­siel­le sku­ter­le­de­ne gjel­der tra­fikklo­ven.

På andre løy­per gjel­der lo­ven om ferd­sel i ter­reng med mo­to­ri­sert kjø­retøy. Det kan vae­re idretts­lag el­ler Met­sä­hal­li­tus som hol­der dis­se løy­pe­ne.

I Kil­pis­jär­vi er det den lo­ka­le idretts­fo­re­nin­gen Kil­pis­jär­ven la­dut ry som hol­der løy­pe­ne ved li­ke. For 55 eu­ro pr per­son pr se­song kan en kjø­re på de­res løy­per. Til­la­tel­se­ne sel­ges på nett https://www.kil­pis­jar­ven­la­dut.fi/en/ og der får du også kart.

For kjø­ring på snøs­ku­ters­por som Met­sä­hal­li­tus for­val­ter (som går fra Kil­pis­jär­vi til Pa­lo­jär­vi) tren­ger du en an­nen til­la­tel­se som du kjø­per en­ten på Kil­pis­jär­vi na­tu­rum el­ler på nett https://verk­ko­kaup­pa.era­lu­vat.fi/sv/ ter­rang­kor­ning/

En riks­dek­ken­de avs­gift for å kjø­re på Met­sä­hal­li­tus snøs­ku­ters­por kos­ter 50 eu­ro per se­song per fa­mi­lie, inklu­dert barn på 15–17 år.

Det sel­ges også døgn- og ukes­kort.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.